ИнформацияПараметри

 

  • Валута: левове и евро
  • Размер: до 800 000 лева/400 000 евро
  • Срок: до 20 години
  • Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента
  • Гратисен период: до 6 месеца
  • Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/ или физическо/и лице/а; залог върху движимо имущество; ипотека на недвижимо имущество; други обезпечения, допустими по закон
  • Начин на погасяване: равни (анюитетни) месечни и тримесечни вноски
  • Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица