ИнформацияПараметри


  • Валута: левове и евро
  • Размер: до 800 000 лева
  • Срок: до 10 години
  • Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента
  • Гратисен период: до 6 месеца
  • Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/ или физическо/и лице/а; залог върху недвижимо или движимо имущество; други обезпечения, допустими по закон
  • Разходооправдателни документи: за минимум 50% от размера на кредита
  • Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски
  • Такси и комисионни: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица


За повече информация се обърнете към най-близкия клон на банката