Оборотни кредити

Кредитна линия с иновативни условия

Финансирай лесно всички текущи нужди на твоя бизнес и управлявай сам размера на лихвата! Колкото повече банкираш, токова по-малко лихва плащаш.

Бизнес кредит

Кредитът е предназначен за посрещане на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства.

Бизнес кредитна линия

Свободна линия за Вашия бизнес! Финансирате лесно всичките сегашни и бъдещи нужди на Вашия бизнес. Ежедневно теглене и погасяване според Вашите нужди. Веднъж месечно заплащате само лихва върху усвоената част от кредита за ползвания период.

Овърдрафт

При краткосрочни регулярни нужди от оборотни средства.

Агро овърдрафт "Навреме"

Kредит за оборотни средства обезпечени със залог на субсидии от ДФ „Земеделие” по „Схемата за единно плащане на площ" и „Схемата за национални доплащания".

Бизнес лимит

Кандидатствате за кредитен лимит, който използвате, както за кредити за оборотни нужди (кредитни линии), така и за банкови гаранции/акредитиви. Без допълнителни усложнени административни процедури, такси и срокове.

Референтен лихвен процент Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ )

Настоящата Методология установява и регламентира начина на определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити малък бизнес на Юробанк България (Банката), както и начина на функциониране и последваща промяна на ПРАЙМ БМБ.