Спестовна сметка "Престиж"

Очаквате повече от спестяванията си? Със спестовна сметка "Престиж“ получавате идеалната комбинация – разполагате със средствата си, получавате атрактивни лихви и може да спестите и от таксите.  

Предимства:

  • Атрактивна доходност;
  • Без такса и без ограничения за внасяне на суми в брой; 
  • Без ограничение за теглене на суми в брой¹; 
  • Без такса за теглене в брой за две тегления на месец, считано от датата на откриване на спестовна сметка "Престиж“ ²; 
  • Възможност за освобождаване от месечна такса за обслужване³;

Характеристики:

  • Валута: Български лев (BGN), Евро (ЕUR), Щатски долар (USD)
  • Минимална сума за откриване: 25 000 BGN/EUR, 10 000 USD
  • Годишен лихвен процент⁴: 
BGN  EUR USD
0.08%  0.07% 0.50%

 

¹ До размера на минималния остатък по сметка 25 000 BGN/EUR, 10 000 USD
² За да бъдете освободени от такса за касово теглене, следва да бъде подадена заявка, независимо от размера на сумата.
³ От месечна такса за обслужване се освобождават сметки, чието средно дневно салдо  за предходния календарен месец (сумата от салдата в края на всеки ден разделена на броя дни в месеца) е повече от 50 000.00 BGN/EUR, 25 000 USD
⁴ Банката изплаща начислената лихва в края на всяка календарна година. В случай че сметката се прекрати в рамките на гратисен период от 30 дни, считано от датата на откриване на сметката, не се начислява и изплаща лихва.