NN Универсален пенсионен фонд

В универсален пенсионен фонд постъпват средствата за Вашата втора пенсия. Те са част от задължителните осигурителни вноски, които всеки месец по закон се удържат от Вашата заплата и се превеждат към Националната агенция за приходите, а оттам – към частните пенсионни фондове. Размерът на осигурителната вноска се определя всяка година от законодателството.

 • Предимства
  • Грижа за Вашите средства - осигурителните вноски се инвестират при стриктни правила, балансиран риск и с ясни цели. NN се стреми да запази покупателната способност на средствата, като доходността им остане над равнището на инфлацията;
  • Добро обслужване и лесна комуникация - разполагате с непрекъснат достъп до информация за партидата Ви чрез приложението NN Онлайн.  Обща информация за предлаганите от NN пенсионни фондове може да получите от Център за обслужване на клиенти на Пощенска банка - *7224;
  • Натрупвания по партидите - натрупаните средства в осигурителната партида на един осигурен в NN Универсален пенсионен фонд са по-високи от средните за пазара (по данни на КФН към юни 2017 г.).
 • Размер на вноска

Размерът на вноската за 2017 г. е 5% от осигурителния доход, като 2,8% се покриват от работодателя и 2,2% от служителя. Средствата се натрупват във Ваша лична партида, от която по-късно, при изпълнение на условията за пенсиониране, се изплаща и личната Ви допълнителна пенсия.

 • Допълнителна информация
  • Ако сте избрали да промените осигуряването си от Универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване (ДОО), ще ви бъде изплащана само държавна пенсия от фонд "Пенсии“ на ДОО (I-ви стълб);
  • Еднократно изплащане до 50% от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99%;
  • Пълно наследяване на средствата от партидата според действащото законодателство.

Осигурителните партиди в универсалните пенсионни фондове се водят в лева и дялове. Стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тя може да се увеличава, но и да намалява. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на определена доходност. Инвестиционният риск се носи от осигурените лица.
 

Научете повече за NN Универсален пенсионен фонд : https://www.nnbulgaria.com/pension-insurance/pension-solutions/Universal-Pension-Fund