NN Доброволен пенсионен фонд

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд не е задължително, но то е подходящ начин да се погрижите за желания жизнен стандарт след пенсиониране. Всяко лице, навършило 16 г., има право на допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Вноските в доброволния пенсионен фонд се натрупват във Ваша лична партида и се инвестират от пенсионното дружество, на което са поверени, така че да реализират доходност за годините, когато ще разчитате на тях.

 • Предимства
  • Лична срочна пенсия за старост – към момента на пенсиониране сам посочвате периода за изплащането на пенсията;
  • Данъчни облекчения – за направени от Вас лични вноски до размер на 10% от годишната данъчна основа;
  • Лична пенсия за инвалидност – при 50% или повече загубена работоспособност;
  • Наследствена пенсия – изплаща се на посочено в договора лице или на наследник на починал осигурен или пенсионер.
 • Размер на вноската

Вие определяте размера и периодичността на осигурителните вноски, които правите. При доброволните пенсионни схеми те могат да бъдат:

 • периодични – платими всеки месец, на 3, 6 месеца или друг избран период и/ или еднократни;
 • фиксирана сума или процент от месечното възнаграждение;
 • индивидуални, работодателски, или в полза на трето лице.

Ако желаете да правите индивидуални вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Вашият работодател е длъжен да удържа осигурителната вноска от трудовото Ви възнаграждение и да я превежда в избрания от Вас пенсионен фонд (чл. 233 от КСО).

Изчислете размера на пенсията, която може да получавате с различен размер на вноските тук:
https://www.nnbulgaria.com/pension-insurance/calculator1
 

 • Допълнителни възможности:

Като осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Вие имате право:
 

 • да ползвате данъчни облекчения за направени от Вас лични вноски до размер на 10% от годишната данъчна основа;
 • да прекратите временно плащанията и да ги възобновите по всяко време, без да дължите неустойки или удръжки;
 • да правите промени в размера на вноските, както и периодичността на плащането;
 • да изтеглите по всяко време натрупаните по индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски.

Научете повече за NN Доброволен пенсионен фонд : https://www.nnbulgaria.com/pension-insurance/pension-solutions/voluntary-pension-fund