1. (в делнични дни от 9:00 до 16:00 часа)
  2. Декларация

    Уведомен съм, че след изпращане на заявката, представител на Банката ще се свърже с мен на избраните дата и час за осъществяване на връзка с цел консултация по предлаганите от банката продукти и услуги, към които имам интерес. Давам съгласието си Банката да обработва предоставената доброволно от мен информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), за целите на персонална консултация за банкови продукти и услуги, изпращане на маркетингови съобщения от Банката, а в случай на искане за кредит – и за други цели съгласно т. V от Общите условия на банката за отпускане и обслужване на кредити на физически лица. Запознат съм, че последиците от отказ за предоставяне на лични данни биха довели до невъзможност да бъде предоставена персонална консултация за продуктите или услугите на банката. Уведомен съм, че имам право на достъп и право на коригиране на личните ми данни, които мога да осъществя чрез писмено заявление до Банката, съгласно чл.29 и чл.30 от ЗЗЛД. Информиран съм, че личните ми данни се обработват от „Юробанк България“ АД с адрес: гр. София, Столична община, Район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260 в качеството ú на администратор на лични данни. Уведомен съм за правото да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг и правото да бъда уведомен, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг