Пенсионно осигуряване от NN България в офисите на Пощенска банка*

Вече може да сключите договор и да заявите участие в управляваните от NN Пенсионно осигуряване  фондове в офис на Банката.  Благодарение на новото ни партньорство имате възможност да прехвърлите средствата си за пенсия по осигурителната си партида за допълнително задължително пенсионно осигуряване в NN Универсален пенсионен фонд и да спестявате за допълнителна пенсия с NN Доброволен пенсионен фонд**.

  • Защо да изберете пенсионно осигуряване от NN България?

NN Пенсионно осигуряване е част от NN България и, заедно с NN Животозастраховане, помага на над 400 хиляди индивидуални клиенти да планират финансовото си бъдеще, както и на над 300 корпоративни клиенти да осъществяват програми за мотивиране и ангажиране на служителите си. NN Пенсионно осигуряване управлява над 1,227 млрд. лв. нетни активи на NN Универсален пенсионен фонд, NN Професионален пенсионен фонд и NN Доброволен пенсионен фонд (по данни на КФН към юни 2017 г., www.fsc.bg).

Научете повече за мисията, ценностите и историята на NN Group и NN България тук.

  • Как може да прехвърлите осигурителната си партида?

Свържете се с Експерт Персонално банкиране, който ще Ви съдейства с цялата необходима информация. Прехвърлянето на средствата Ви в NN Универсален пенсионен фонд или присъединяването Ви към NN Доброволен пенсионен фонд става лесно с попълване на формулярите на място в офис на Банката ***.

Често задавани въпроси за пенсионното осигуряване.

* Информацията в настоящата страница е предоставена от "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД и е съобразена с приложимите нормативни изисквания.
** "Пощенска банка“ АД има сключен договор с "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД за осигурително посредничество.
*** Заявленията за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (нов избор), както и заявленията за промяна на участие в такъв фонд (прехвърляне) се подават по образец до пенсионноосигурителното дружество, като подписът върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална заверка, която е безплатна за клиента.