Депозираш и инвестираш – повече пари прибираш!

Предимства:

 • Два продукта в едно – срочен депозит и инвестиция в дялове на взаимни фондове.
 • Избор на удобна за Вас комбинация
 • Атрактивен лихвен процент по депозита
 • Възможност за допълнителна доходност от инвестицията

Параметри:

 • Валута: Български лев (BGN), Евро (EUR), Щатски долар (USD)
 • Минимална сума за участие: 5 000 BGN/EUR/USD
 • Срок на депозита: 12 месеца
 • Без такса за откриване на депозита
 • Без такса за теглене на сума по депозита на падеж  

Комбиниран продукт "СпестИнвест Плюс"
 Срочен депозитИнвестиция във взаимен фонд

Продукт

EUR и BGN

Срок
Лихвен процент
Дял от общата сума
Фонд
Дял от общата сума
"СпестИнвест Плюс" 80/20
12 м.
0,50%
80%
Глобален нискорисков;
Глобален среднорисков;
Глобален високорисков  (само в EUR)
20%
"СпестИнвест Плюс" 70/30
12 м.
0,60%
70%
Глобален нискорисков;
Глобален среднорисков;
Глобален високорисков (само в EUR)
30%
"СпестИнвест Плюс" 50/50
12 м.
0,75%
50%
Глобален нискорисков;
Глобален среднорисков;
Глобален високорисков (само в EUR)
   50%

Комбиниран продукт "СпестИнвест Плюс"
 Срочен депозитИнвестиция във взаимен фонд

Продукт

в USD

Срок
Лихвен процент
Дял от общата сума
Фонд
Дял от общата сума
"СпестИнвест Плюс" 80/20
12 м.
0,65%
80%
Недвижими имоти (USD), Балансирана комбинация САЩ (USD)
20%
"СпестИнвест Плюс" 70/30
12 м.
0,75 %
70%
Недвижими имоти (USD), Балансирана комбинация САЩ (USD)
30%
"СпестИнвест Плюс" 50/5012 м.   1,00 %     50%Недвижими имоти (USD), Балансирана комбинация САЩ (USD)50%

База за начисляване на лихвите: 360/360
Минимално салдо - 5 000 BGN/EUR/USD (за депозитната част - 4 000 BGN/EUR/USD при съотношение депозит/инвестиция във взаимен фонд, предлаган от Пощенска банка 80/20, 3500 BGN/EUR/USD при съотношение 70/30 и 2 500 BGN/EUR/USD при съотношение 50/50).

Продуктът е предназначен за притежатели на програма за ежедневно банкиране.

 • Посочените лихвени проценти са годишни и са валидни за първия договорен срок на депозита. Преференциалните лихвени проценти са валидни единствено при закупуване на дялове във взаимен фонд в съотношението, посочено по-горе. Ако не бъде изтеглен на падеж, депозитът се подновява при условия и лихвени проценти валидни за 12-мес. стандартен срочен депозит в съответната валута, съгласно т. 1.1 от Лихвения бюлетин на Юробанк България АД за физически лица.
 • Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на "Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_fundspostbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.