НОВО! Инвестиционно-застрахователен продукт ЕВЕРЕСТ 2

 

 

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД чрез Пощенска банка предлага нова възможност за инвестиция, съчетана със  застрахователна защита чрез застраховка „Живот”, свързана със структуриран инвестиционен продукт, базиран върху водещия немски борсов индекс DAX (Deutscher Aktienindex).

Получавате повече спокойствие и сигурност, благодарение на животозастрахователното покритие за целия срок на Вашата инвестиция в ИНВЕСТИЦИОННО-ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ „ЕВЕРЕСТ 2“.

Ако в рамките на този срок настъпи събитие, покрито от сключената застраховка, застрахователят изплаща 110% от внесената от клиента застрахователна премия, която е равна на първоначално инвестираната сума.

Основните предимства на ИНВЕСТИЦИОННО-ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ „ЕВЕРЕСТ 2” са:
 

  • Продуктът предлага цялостно изплащане на заплатената застрахователна премия на датата на падежа;
  • Възможност за реализация на до 17,25% доходност, в зависимост от разликата в стойността на индекса към момента на изкупуване на падеж;
  • Алтернатива на класическите спестовни продукти.