ЗАПЛАТАТА ТИ МОЖЕ ПОВЕЧЕ!

ПРЕПОРЪЧАЙ НА ПРИЯТЕЛ РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАТА и двамата печелите 12 месеца без месечна такса

Включи се в Програма “Сподели и спечели - разплащателна сметка за превод на работна заплата без месечна такса за една година”1 на Пощенска банка в периода от 17.07.2023г. до 31.10.2023г.

Ако си клиент на Пощенска банка и получаваш превод на работна заплата по разплащателна сметка в банката и доведеш приятел, който също да получава заплатата си по разплащателна сметка в Пощенска банка и двамата ще получите награда:

  • Без месечна такса за обслужване на разплащателната ви сметка за превод на работна заплата за срок от 1 година;

Как работи Програмата:

Сподели

  • Ако си клиент на банката и получаваш заплатата си по разплащателна сметка в Пощенска банка, препоръчай Програмата на своите познати и приятели, като „препоръчващ клиент“2;
  • Генерирай своя личен код за участие в Програмата, като използваш генератора по-долу или чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на номер 0 700 18 555 /кратък номер *7224 или от сайта на банката www.Postbank.bg и го предай на своя приятел - „препоръчан клиент“3;
личен код
Невалиден ЕГН. Моля провери и въведи отново.

Спечели

  • Като препоръчан клиент посети най-близкия финансов център на Банката, за да откриеш твоята нова разплащателна сметка за превод на работна заплата;
  • При откриването на сметката, покажи на банковия служител във финансовия център личния код, който твоя приятел - „препоръчващият клиент“ ти е предоставил предварително;
  • След като ти бъде открита новата разплащателна сметка за заплата, ти и твоят приятел получавате награда - без месечна такса за обслужване на разплащателните ви сметки за превод на работна заплата за срок от 12 месеца от датата на откриване на сметката4.

Пълните правила на Програма „Сподели и спечели – разплащателна сметка за превод на работна заплата без месечна такса за една година“ са достъпни в раздел "Документи“;

Период на провеждане: От 17.07.2023г. до 31.10.2023г.

1 В Програмата имат право да участват клиенти на Пощенска банка – физически лица, които получават превод на трудово възнаграждение по активна разплащателна сметка за превод на работна заплата, открита и водена в Банката, с издадена и активна дебитна карта към нея, в качеството на „препоръчващ“ или „препоръчан клиент“, съгласно Официалните правила на Програмата, налични в раздел „Документи“.

2 Препоръчващ клиент - физически лица, които получават превод на трудово възнаграждение по активна разплащателна сметка за превод на работна заплата, открита и водена в Банката от не по-малко от 3 (три) последователни месеца, по която за всеки един от месеците има осъществен трансфер на своето трудово възнаграждение, както и платена/-и към банката такса/-и по сметката в размер на минимум 7,75 (седем лева и седемдесет и пет стотинки)  (в това число: такса за откриване на сметка и/или за месечно обслужване и/или други такси, дължими за съответния банков продукт), с издадена и активна дебитна карта към сметката, които препоръчат на свой приятел да си открие разплащателна сметка за превод на работна заплата в Банката. В Програмата нямат право да участват служители на Банката, както и лица с разплащателни сметки, открити и водени в Банката по Пакетни програми за комплексно банково обслужване и/или свързани със сключени с Банката договор/-и за кредит.

3 Препоръчан клиент - физическо лице, което не е получавало и не получава превод на работна заплата в Банката по разплащателна сметка или по друг вид сметка, открита и водена в Банката и което в периода на провеждане на Програмата открие нова разплащателна сметка за превод на работна заплата в Банката. Не се допуска трансформиране/преоформяне на съществуваща разплащателна сметка, открита в Банката, с титуляр препоръчания клиент, в сметка за превод на работна заплата, както и откриване на разплащателна сметка по Пакетна програма за комплексно банково обслужване и/или свързана с договор за кредит с Банката. В Програмата нямат право да участват като препоръчани клиенти лица, които са служители на Банката.

4 Задължително условие е сметката на препоръчващия да е активна към датата на откриване на сметката от препоръчания. Препоръчващият клиент може да препоръча Програмата на повече от един свой приятел, но може да получи само една награда. Ако препоръчващ или препоръчан клиент не получава превод на заплата по своята сметка за период от 3 последователни месеца и последната се трансформира в стандартна разплащателна сметка, съгласно условията на продукта, то за съответния участник ползването на наградата се прекратява. Ако препоръчващ или препоръчан клиент закрие своята разплащателна сметка за превод на работна заплата в периода на ползване на наградата, ползването на наградата се прекратява, като участникът няма право за компенсация за оставащия срок, в който наградата няма да може да се ползва. Прекратяването на ползването на наградата от съответния участник (препоръчващ или препоръчан) не се отразява върху ползването на наградата от другия участник за пълния срок от 12 месеца.