Изживей приключение с Пощенска банка и Visa

Изживей приключение с Пощенска банка и Visa!

Впусни се в приключения с Visa и Пощенска банка!

Получавай заплатата си по разплащателна или спестовна сметка в Пощенска банка с дебитна карта Visa към нея, плащай с картата и може да спечелиш НАГРАДА1 - един от 100 куфара!

Период на провеждане на Промоцията: от 15.11.2023 г. до 15.02.2024 г., включително.

Какви са наградите1:

 • Ще бъдат раздадени общо 100 броя награди - 100 куфара
  • 100 броя печаливши участници ще бъдат определени на случаен принцип - чрез теглене на томбола в рамките на едно теглене в периода от 5-то до 7-то число на месец март 2024 г.;
  • Ако си сред печелившите, ние ще се свържем с теб по телефона, за да те информираме;

Можеш да участваш1:

 • Ако получаваш заплатата си по разплащателна или спестовна сметка2 в Пощенска банка, открита преди или в срока на провеждане на Промоцията (от 15.11.2023г. до15.02.2024г.с издадена към нея активна дебитна карта Visa

  Участваш автоматично в томболата за награда, ако към датата на тегленето й си изпълнил следните условия¹:

 • Имаш открита разплащателна или спестовна сметка2, водена в банката поне 1 (един) месец, по която има осъщественпревод на твоето трудово възнаграждение в месеца предхождаш датата на теглене на томболата в периода от 5-то до 7-то число на месец март 2024 г.;
 • Имаш издадена и активирана дебитна картна Visa към сметката;
 • Имаш платена/-и такса/-и по сметката в размер на поне 2.25 (два лева и двадесет и пет ст. )
 • Направил си не по-малко от 5 трансакции със твоята дебитна карта Visa под формата на покупка в търговски обекти (физически или онлайн магазини), в това число и посредством мобилния портфейл ONE wallet by Postbank3 или дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay3 и/или плащане на битови сметки, местни данъци и такси чрез някой от дигиталните канали на Пощенска банка: Интернет банкиране (e-postbank).Трансакциите следва да са направени в периода на провеждане на Промоцията (от 15.11.2023г. до15.02.2024г.), ако трансакция е направена посредством мобилния портфейл ONE Wallet by Postbank или дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay , тя се зачита като 2 трансакции.

¹ Право да участват в кампанията имат клиенти на Пощенска банка – физически лица, които получават превод на трудово възнаграждение по разплащателна или спестовна сметка, открита в Банката преди или в срока  на провеждане на Промоцията (от 15.11.2023г. до15.02.2024г.) с издадена към нея активна дебитна карта Visa. Клиент, който към датата на теглене на наградите: (а) има разплащателна или спестовна сметка за превод на работна заплата, открита и водена в Банката от не по-малко от 1 (един) месец, по която има осъществен трансфер на своето трудово възнаграждение извършен в месеца предхождащ датата на теглене на томболата и към която сметка има издадена и активна дебитна карта Visa; (б) има платена/и към Банката такса/и по сметката по буква (а) в размер на минимум 2.25 лв. (два лева и двадесет и пет стотинки), в това число: такса за откриване на сметка и/или за месечно обслужване и/или други такси, дължими за съответния банков продукт; (в) има направени в периода на провеждане на Промоцията (от 15.11.2023г. до15.02.2024г.) със своята дебитна карта Visa поне 5 (десет) бр. трансакции под формата на покупка (на стоки и/или услуги) в рамките на кампанията в търговски обекти (физически или онлайн магазини), в това число и посредством мобилния портфейл ONE wallet by Postbank или дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay чрез някой от дигиталните канали на Пощенска банка: Интернет банкиране (e-postbank), Универсален платец (u-postbank) или Мобилно банкиране (m-postbank), участва автоматично в теглене за една от общо 100 (сто) награди във вид на куфар. Ако трансакцията е направена посредством мобилния портфейл ONE Wallet by Postbank или дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay , тя се зачита/се брои/ като 2 (две) трансакции. Печалившите участници ще бъдат изтеглени чрез томбола, на случаен принцип в рамките на едно теглене в периода от 5-то до 7-то число на месец март 2024 г.; в Централата на Пощенска банка. Ще бъдат изтеглени 100 (сто) бр. печеливши участници, както и 100 (сто) бр. резервни участници. Печелившите участници от тегленето ще бъдат уведомени с телефонно обаждане. Един участник може да спечели само една награда. Спечелените награди не могат да се прехвърлят, променят или заменят от страна на печалившите с друга награда.

2 Пълна информация за условията за откриването и воденето на сметка за превод на работна заплата с дебитна карта към нея от Пощенска банка може да намериш на сайта www.postbank.bg, както и в най-близкия финансов център на банката.

3 Условията за инсталиране, активиране и използване на приложението на Банката ONE wallet by Postbank, както и за дигитализиране на карти на Банката в дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay, както и минималните технически изисквания за инсталиране на приложението, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg , както и във всеки офис на Банката, както и на www.postbank.bg.

Информация за Промоцията може да бъде получена и чрез разпространените в офисите на Пощенска банката комуникационни материали, на Интернет адрес www.postbank.bg - за периода на Промоцията или на номер 0 700 18 555. Цената на разговора е съгласно тарифата на съответния мобилен оператор.

Пълните правила на промоционалната кампания „Впусни се в приключения с Visa и Пощенска банка“ са достъпни на сайта на Пощенска банка, на интернет адрес: www.postbank.bg. Организатор на промоционалната кампания е Юробанк България АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. Околовръстен път № 260 (Пощенска банка).