Нов Спестовен жилищен кредит

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

Искате да намалите разходите по Вашия жилищен кредит? Вземете новия, още по-добър Спестовен жилищен кредит и нека спестяванията Ви работят за Вас!

Колкото повече спестявате в Пощенска банка, толкова по-малка част от кредита Ви (размерът на редовната главница) ще се олихвява. Така автоматично ще намалите сумата на начисляваната месечна лихва по кредита, а това ще доведе до по-ниски месечни вноски или до по-бързо погасяване на кредита сами избирате! Необходимо е само да поддържате средства по разплащателната сметка, която обслужва Вашия кредит.

Вижте как работи новия Спестовен жилищен кредит:*

  Какви са предимствата на Спестовен жилищен кредит?

 • Финансирате още по-изгодно покупката на своя дом – ползвате 100 % от сумата на кредита, а може да плащате лихва само върху 50 % от него. С колко ще се намали сумата от кредита, върху която се начислява лихва, зависи от размера на спестяванията Ви в банката*;
 • Спестяванията Ви работят за Вас – спестявате много повече лихва по кредита, отколкото можете да спечелите от лихва по депозит в банка;
 • Свободно разполагате със средствата си - можете да ползвате спестяванията си по всяко време, без допълнителни разходи. Освен това, по всяко време можете да внасяте допълнителни суми по сметката. Те автоматично ще се включат в калкулацията за дължимата лихва през следващия месец;
 • Спестявате време и пари – можете да изплатите кредита си с близо 12 години по-бързо** или да намалите значително месечната си вноска;

Получавате информация по всяко време – с безплатна услуга за SMS-известяване и с услугата Интернет банкиране "е-Postbank“, чрез която можете:

 • да проверявате размера на предстоящата вноска;
 • да следите погасителния си план;
 • да плащате вноската си по банков път и др. 

Очакваме Ви в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще Ви предоставим експертна консултация и оферта спрямо Вашите нужди и изисквания.

Препоръчайте на познатите си кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно големи награди. Научи повече тук.

 

Имате въпроси за този кредит? 

Възползвайте се от новата ни дигитална услуга - онлайн консултация за жилищен кредит през мобилната апликация EVA Postbank. Попитай EVA за всички стъпки от подготовката, покупката и финансирането на имота с жилищен кредит, без да посещавате офис на банката.

Или заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

*В зависимост от средномесечното салдо по разплащателната сметка в Пощенска банка, обслужваща Вашия Спестовен жилищен кредит, на всеки едномесечен период от срока на кредита се определя частта от главницата по кредита, която подлежи на олихвяване с приложимия годишен лихвен процент по кредита (олихвяема главница), в резултат на което се намалява сумата на дължимата лихва и общите разходи по кредита. В случай че салдото по сметката е по-малко от 5 000 лева се олихвява целия непогасен остатък от главницата. Размерът на олихвяемата главница не може да бъде по-малко от 50 % (петдесет процента) от непогасения остатък от главницата по кредита към съответната падежна дата и/или по-малко от 10 000 (десет хиляди) лева. Може да се възползвате от намаление на дължимата месечна вноска или съкращаване на срока на кредита, съгласно условията на сключения договор за кредит.

Средномесечното салдо по обслужващата кредита сметка се изчислява за всеки календарен месец, като се съберат дневните салда по сметката за всеки ден от календарния месец и сумата се раздели на броя на дните в месеца. В случай че сметката е във валута, различна от лева, сумата се изчислява в левове по фиксинга на БНБ за съответния ден.

** Максималното съкращаване на срока по "Спестовен жилищен кредит" е до 11 години (132 месеца) и е изчислено при сравнение със стандартен жилищен кредит от Пощенска банка, при равни първоначални стойности на размер на кредита (100 000 лева), на годишен лихвен процент (4.15 %) и на срок (420 месеца) и при поддържано средномесeчено салдо по обслужващата Спестовен жилищен кредит сметка в размер на 50 000 лв.
 

 

 

 • Цел – покупка на жилище, строеж/ довършване на жилище, ремонт и подобрения;
 • Валута – лева/евро;
 • Финансиране – до 85% от пазарната стойност на имота;
 • Размер – до 500 000 лева; минимум 15 000 лeва;
 • Срок – до 35 години.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

Пример: При нов Спестовен жилищен кредит, обезпечен с ипотека, с размер 100 000 лв.,  за срок от 30 г. и 360 бр. месечни вноски  при поддържане на 20 000 лв. средно месечно салдо по сметката обслужваща кредита, 4.15% променлив годишен лихвен процент с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,00 лв. такса за откриване на сметка и 6,95 лв. месечна такса за обслужване на сметка по пакетната програма; с 100 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лева такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима  сума по кредита е 156 868.10 лева, с месечна вноска 418.31 лева. ГПР е 3.20%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет по застраховка „Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретните условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас Център за жилищно кредитиране на Пощенска банка или офис на банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД.

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

Такси и комисиони на Банката:

 • 100 лв. такса за оценка на кредитоспособността*;
 • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението**;
 • 150 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 6,95 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността*;
 • Без такса за документален анализ на обезпечението**;
 • Без такса за оценка на имот (150 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 6,95 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

*Съгласно тарифата на Банката таксата за оценка на кредитоспособността е 100 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 160 лв., а при доказани доходи от чужбина - 200 лв.

**Съгласно тарифата на Банката таксата е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.