Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 5 години

Валута
Сума
Години
За първоначалния период
Мес. вноска:
Лихва:
За оставащия период
Мес. вноска:
Лихва:

Финансирайте изгодно покупката на своя нов дом и си осигурете спокойствие с по-ниска фиксирана лихва за първите 5 г.

Кандидатствайте за жилищен кредит от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. и се възползвайте от атрактивните ни условия*:

 • 3,95%  фиксиран годишен лихвен процент в евро за първите пет години от срока на кредита.**
 • 4,15%  променлив годишен лихвен процент в евро след петата година от срока на кредита.**
 • Ползвате множество преференциални условия с по Ваш избор.
 • Допълнителна защита със застрахователен пакет "Живот“.
 • Вече можете да ускорите разглеждането на Вашия кредит. Изберете услугата за експресно разглеждане на искането за кредит и ще получите становище само за 1 работен ден.***
 

  Какви са предимствата на кредита?
 

 • Гарантирате си сигурност и спокойствие, защото размерът на месечните Ви вноски няма да  се промени за периода с фиксирана лихва.
 • Можете да се възползвате от гратисен период по главницата за първите 12 месеца от срока на кредита.
 • Избирате между погасителен план с равни или с намаляващи месечни вноски.

Каква e целта на кредита?

 •  Покупка на жилище
 •  Строеж и довършване на жилище
 •  Ремонт и подобрения на жилище   

   
Имате въпроси за този кредит?   Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.  

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. Първоначалният период, представен в калкулатора, е периодът с фиксиран лихвен процент по кредита, а оставащият период е периодът с променлив лихвен процент, приложим след изтичане на първоначалния период.

Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство , с включени такси и комисиони  и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 4,27%, 360 броя мес. вноски, мес. вноска за първите 5 г. е 380,74 евро, а след петата година е 388,77 евро, общата дължима сума е 140 816,92евро, Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.
 

*Предложението е валидно при подаване на искане за жилищен кредит в периода 01.12.2019 г. – 31.01.2020 г., при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по сметка в банката, открита по пакетна програма на банката, сключване на договор за застрахова "Живот" и в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи банката може да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе.

За да получите Вашата персонална оферта и да се информирате дали тези условия са най-подходящи за Вас, моля посетете най-близкия Център за жилищно кредитиране  или клон на Пощенска банка.

** За първите пет години от срока на кредита се прилага 3,95% фиксиран лихвен процент в евро. След петата година от срока на кредита се прилага променлив годишен лихвен процент 4,15% в евро. Посочените лихвени условия са приложими при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключване на договор за застраховка по пакет "Живот".

Годишния лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук .
 
***Опцията за експресно разглеждане на искането за жилищен/ипотечен кредит е приложима за клиенти с доходи само от трудов договор; Не се прилага при кандидатстване онлайн и/или при параметри и условия, различни от стандартните на Банката.  Банката се задължава, в рамките на 8 работни часа от приемането на заявката за експресно разглеждане, да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по искането за кредит (предварително одобрение или отказ), или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Вижте пълните условия за експресно разглеждане на искането .
 

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
 

В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе. 

 

 • Валута: евро;
 • Размер на кредита: до 250 000 евро;
 • Срок: до 35 години;
 • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота.

 

Промоция при кандидатстване за нов жилищен кредит до 31.01.2020 г.*:

 • Таксата за оценка на кредитоспособността се дължи на етап усвояване на кредита.

Такси и комисиони на Банката:

 • 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността**;
 • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението***;
 • 150 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 6,95 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

Промоция при кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения до 31.01.2020 г.*:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността**;
 • Без такса за документален анализ на обезпечението***;
 • Без такса за оценка на имот (150 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 6,95 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

*Посочените промоционални условия са валидни при подаване на искане за жилищен кредит в лева в периода 01.12.2019 г. – 31.01.2020 г.

**Съгласно тарифата на Банката таксата за оценка на кредитоспособността е 75 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 100 лв., а при доказани доходи от чужбина - 200 лв.

***Съгласно тарифата на Банката таксата е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.