Инвестиционно банкиране

Финансиране чрез емитиране на акции

Организиране на първични публични предлагания на акции или други финансови инструменти (IPOs), процедури по увеличение на капитала на публични дружества или пласиране на финансови инструменти.

Финансиране чрез емитиране на облигации

Структуриране на облигационни емисии, частно пласиране и последващо допускане на облигационните емисии до търговия на "Българска фондова борса – София" АД или първично публично предлагане на облигации.

Сливания и придобивания

Пощенска банка предоставя услуги, свързани с оказване на съдействие в целия процес на придобиване, продажба или разделяне на бизнес и изкупуване на компании чрез дългово финансиране (LBOs).

Консултации

Оценка на бизнеса и финансово моделиране; Проектно финансиране; Оказване на съдействие при осигуряване на финансиране на транзакции