Управление на пазарни рискове

Валутен риск

Валутен риск - заплахата от промяна на валутно обменните нива върху паричните потоци на дадено дружество, носеща риск за неговите финансови резултати.

Лихвен риск

Лихвен риск – риск от неблагоприятна промяна на лихвените равнища, водещо до повишаване на лихвените разходи/понижаване на лихвените приходи на компанията.

Стоков риск

Стоков риск – риск от неблагоприятна промяна в цените на произвежданите или употребяваните борсово котирани стоки (метали, селскостопански продукти, енергийни суровини, и др.).