Пазари и инвестиции

Дългови инструменти

Държавни и чуждестранни ценни книжа, корпоративни, ипотечни и общински облигации

Инструменти на паричния пазар

Депозити и разплащателни сметки в левове и чуждестранна валута при благоприятни условия; репо сделки с български краткосрочни и дългосрочни държавни ценни книжа.

Валутна търговия

Днес светът е по-малък! Независимо дали планирате почивка със семейството в чужбина или подготвяте следващата си важна международна бизнес среща, ние можем да улесним Вашето пътуване като предложим разнообразни възможности за покупко-продажба на валути от цял свят.

Управление на пазарни рискове

Защитете себе си и Вашия бизнес от валутен, лихвен и стоков риск.

Структурирани продукти

Структурираният продукт е финансов инструмент, изцяло съобразен с индивидуалните инвестиционни потребности на клиента.

Инвестиционно посредничество

Достъп и реална доставка на Българската фондова борса и на международните капиталови пазари по света.

Инвестиционно банкиране

Емитиране на акции и облигации, сливания и придобивания, консултации при учредяване на компании със специално финансово предназначение.

Попечителски и депозитарни услуги

Съхранение на клиентски портфейли, извършване на сетълмент, събиране на доходи и вземания от финансовите инструменти, контролна функция относно спазването на нормативните и други правила.

Взаимни фондове

ЛФ (Люксембург фонд). Взаимни фондове от Пощенска банка са базирани в Люксембург и се предлагат в Гърция, Румъния и България.

Информация за сключени сделки

Информация за сключени сделки