НОВО предложение за Вашия бизнес

Вие управлявате предприятие с годишен оборот до 4 000 000 лв.?

Вие искате предвидимост в месечните вноски по ползвания от Вашето дружество кредит?

Имате нужда от сигурност в период на постоянно променяща се икономическа среда?  

 

Възползвайте се от нашето предложение за кредит с фиксиран лихвен процент за първите 3 години от срока на издължаване на кредита!*

С него Вие може да:

  • Закупите оборудване, необходимо за Вашия бизнес
  • Инвестирате в покупка или изграждане на нови производствени помещения и в енергийно ефективни активи
  • Разширите и модернизирате Вашия бизнес
  • Покриете оборотни нужди на управляваното от Вас предприятие
  • Закупите суровини, материали, консумативи, стоки

*Предложението е валидно при подадено искане за нов оборотен или инвестиционен кредит за малък бизнес от Пощенска банка, в лева, обезпечен с ипотека върху недвижимо имущество или залог на парични средства. След изтичане на първите 3 години от срока на кредита, лихвеният процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия, вижте в секция Параметри. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас финансов център на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

 

  

 

 

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ

Валута: лева

Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски

Годишен лихвен процент*: 3.90 % фиксиран лихвен процент за първите 3 г.

Минимален срок на кредита: 5 години

Максимален срок на кредита: 10 години

Обезпечение**:

  • ипотека върху недвижимо имущество
  • залог на парични средства

ОБОРОТНИ КРЕДИТИ

Валута: лева

Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски

Годишен лихвен процент*: 3.90 % фиксиран лихвен процент за първите 3 г.

Минимален срок на кредита: 5 години

Максимален срок на кредита: 10 години

Обезпечение**:

  • ипотека върху недвижимо имущество
  • залог на парични средства

 

За повече информация и пълните условия за финансиране се обърнете към най-близкия финансов център на банката.

 

* Предложенията са валидни при подаване на искане за нов кредит Малък бизнес, в лева. Годишният лихвен процент е фиксиран за първите 36 месеца от срока на издължаване на кредита, а за останалия период до пълното издължаване на кредита е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договоря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва лихвеният индекс „ПРАЙМ Бизнес клиенти“ в лева. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне срока на кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. Кредитор е „Юробанк България“ АД. Повече информация за Методологията на Банката за определяне на референтен лихвен процент „ПРАЙМ Бизнес клиенти“ можете да откриете тук.

** Банката определя изискуемото от клиента обезпечение след извършване на индивидуална оценка по конкретното искане за кредит и кредитоспособността на клиента. Допълнително може да бъде изискано учредяване на залог на движимо имущество, залог на сметки, залог на вземания по договори или др. обезпечение, приемливо за банката.