Кредит по програма ББР - COVID-19

Кредит по „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“ на Българска банка за развитие АД

„Юробанк България“ АД подписа споразумение с „Българска банка за развитие“ АД (ББР АД), с което се включи в „Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“ (Програмата).

Кой може да се възползва от финансиране по Програмата?

Микро, малко или средно предприятие, което е пострадало от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 и отговаря на поне едно от следните условия:

- Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г.;

- Наличие на вземания от клиенти, които не са получени / суми, неразплатени към доставчици, след 1 март 2020 г.;

- Прекратени доставки от внос от началото на годината; отменени договори за износ;

- Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси;

- Наличието на други обстоятелства, с които се установяват изпитваните от предприятията затруднения поради COVID-19, съгласно приета от Банката методология.

Какви кредити се отпускат по Програмата?

Кредити за оборотни нужди

Кредити за инвестиционни нужди

Какъв е размера на гаранцията по Програмата?

До 80% от размера на кредита

Валута на кредита: лева / евро

Срок на кредита: до 6 години, но не по-късно от 30.06.2027 г.

Максимален размер на кредита: 1 000 000 лева на ниво Кредитополучател и свързани лица

Краен срок за кандидатстване за кредит по Програмата: 23.06.2021 г.

Изискуемо от Кредитоискателя обезпечение: до 50 % от размера на кредита

Обезпечение: ипотека/залог върху имущество, поръчителство от юридическо и/или физическо лице, други обезпечения, допустими от закона.

Всеки Кредитополучател заплаща гаранционна такса, която се начислява от Банката и е дължима на ББР АД за предоставяната от ББР АД гаранция.

 

Повече информация можете да получите в специализираните ни центрове „Банкиране малък бизнес“, както и на телефон 02/8179200