Често задавани въпроси

Кой е собственик на оборудването?

До окончателното заплащане на всички задължения по договора за лизинг, активът е собственост на лизинговата компания. Същевременно Вие запазвате всички ползи, свързани с актива при финансов лизинг, вкл. осчетоводявате оборудването в счетоводния си баланс и начислявате амортизация.

Какво означава лизингов лимит?

Лизинговите лимити се предлагат, за да имате по-голяма гъвкавост. Ако регулярно се нуждаете от различни видове оборудване по различно време или не сте готови да използвате оборудването веднага, ние можем да Ви предложим лизингов лимит, за да се възползвате от финансиране при облекчена процедура, веднага щом Ви потрябва. Наличието на финансов ресурс засилва позициите Ви и помага да договорите най-доброто решение за оборудването си.

Каква е максималната продължителност на лизинговия договор?

Можете да изберете период между 12 и 60 месеца в зависимост от вида лизинг.

Каква е минималната сума, която финансирате?

Минимална финансирана сума (главница) по договор за лизинг е 5 000 евро (10 000 лв.).

Как се определя лизинговата вноска?

Съобразяват се финансовите възможности и типа дейност на фирмата, видът оборудване и срокът на лизинга.

Кога започвам да изплащам лизинговите вноски?

Лизинговият срок започва да тече, след като получите оборудването, което сте поръчали - тогава започва и периодичното фактуриране на лизинговите вноски.

Какъв е размерът на първоначалната вноска?

Първоначалната вноска е в размер между 15-30% от доставната цена в зависимост от вида на оборудването. Ако вече сте направили авансово плащане към доставчика, то се признава за встъпителна вноска на базата на тристранно споразумение между "И Ар Би Лизинг България", Вас и доставчика на оборудването.

Може ли лизинговият договор да бъде изплатен предсрочно?

Имате право да предплатите задълженията си по лизинговия договор и да придобиете собственост преди първоначално планирания срок. Служител на "И Ар Би Лизинг България" ще обсъди с Вас най-удачните варианти за това.