Термин

Обяснение

Лизингодател Лизинговата компания е страна по лизинговия договор, която притежава оборудването и оправомощава лизингополучателя да го използва за определен период от време, в замяна на определени лизингови плащания.
ЛизингополучателКлиент е страна по лизинговия договор, която получава правото да използва лизинговата вещ през лизинговия период в замяна на плащане на лизингови вноски.
Финансов лизингФинансовият лизинг е форма на средносрочно до дългосрочно финансиране. Съгласно българското законодателство това е договор, при който лизингодателят прехвърля на лизингополучателя по-голямата част от правата и рисковете, свързани със собствеността и ползването на актива. Въпреки че лизингодателят запазва собствеността си върху актива, активът влиза в счетоводния баланс на лизингополучателя и той начислява амортизационни отчисления върху актива. По отношение на облагането лизингополучателят има правото да приспада амортизацията и разходите за лихви от облагаемата си печалба при спазване на законовите изисквания за това.
Обратен лизингСделка, при която дадена фирма продава на лизингодателя актив, който притежава в момента и едновременно с това встъпва в договорни взаимоотношения със същия лизингодател като лизингополучател на това оборудване. Целта на лизингополучателя е да подобри финансовото си състояние, като освободи част от финансовия си ресурс, инвестиран в производство, и го прехвърли към други сфери.
СублизингПри сублизингова операция основният лизингодател (напр. лизингова компания) отдава активи на лизингополучател/посредник (напр. фирма за отдаване на коли под наем) при условия на лизинг, а посредникът от своя страна сублизингова тези активи на крайния лизингополучател (напр. физическо лице).
Лизинг от първа ръкаПреди отдаването му при условия на лизинг оборудването не е било използвано.
Лизинг от втора ръкаОбект на лизинга е употребявано оборудване или транспортни средства с напълно запазени потребителни качества. Изисква се оценка от страна на независим лицензиран оценител.
Доставна стойностСтойността на актива с включени всички такси, разходи за транспортиране и митнически такси.
Първоначална вноскаПроцент от доставната цена, който се плаща от лизингополучателя по времето на подписване на лизинговия договор. При изчисляването на погасителния план сумата на първоначалното плащане се изважда от доставната стойност.
Лизингова ценаСумата от Първоначалната вноска, всички месечни плащания и други разходи и остатъчната стойност.
Лизингов лихвен процентОбщата сума на лихвата, платима от лизингополучателя през времето на лизинговия договор, разделена на цялата главница, финансирана от лизингодателя
Лизингов активАктивите, подходящи за лизинг, обикновено отговарят на следните изисквания: дълъг полезен живот, да са годни за употреба, обособимост, продаваемост, преносимост, да са полезни за множество потребители.
Срок на лизинговия договорТова е периодът от време, през който лизингополучателят използва лизинговата вещ и периодично изплаща лизингови вноски.
Погасителен планПогасителният план е неразделна част от лизинговия договор, в която е упомената сумата на лизинговия договор и съответните дати на плащане на лизинговите вноски.
Остатъчна стойностЧаст от цената на актива, която лизингополучателят ще плати в края на лизинговия срок, преди прехвърлянето на собствеността към него.
Лизингова програма за доставчици (vendor leasing, sales-aid leasing)Бизнес сътрудничество между лизингова компания и търговец, при което на доставчика се предоставя финансиране с цел да се стимулират продажбите на продавача. Лизинговата компания предлага лизинг на клиентите на продавача и изпълнява административните задачи по проверка на кредитоспособността, данъчни плащания, различни административни разходи и пр. Лизингова програма за доставчици с клауза за обратно изкупуване е споразумение с търговец на оборудване, при което той се съгласява да изкупи от лизингодателя обратно актива на определена стойност в определен момент в бъдеще по инициатива на лизингодателя.
Лизингово плащанеПериодично плащане за фиксиран период от време, което лизингополучателят плаща на лизингодателя.