Финансиране на Европейски проекти

На 27 юни 2016 г. Пощенска банка и Европейски център за качество , подписаха Меморандум за взаимно сътрудничество, посредством който обединяваме своите усилия в сферата на проектното консултиране и финансиране на малки и средни предприятия (МСП), явяващи се ползватели\бенефициенти по действащи програми по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), в това число ОП Иновации и Конкурентноспособност, Хоризонт 2020, COSME и др.

В рамките на това партньорство, екипът на управление "Средни корпоративни клиенти“ пое ангажимент да предоставя банковата си експертиза по отношение на:

  • Кредитиране и банково обслужване на проектни инициативи;
  • Финансово-кредитни консултации за проектни инициативи;
  • Кредитни оценки на инвестиционни проекти.

Наша основна цел е да подкрепим членовете и партньорите на Европейски център за качество да се ориентират и информират за възможностите, видовете и начините за финансиране в новият Програмен период 2014-2020г.

Ако сте бенефициент по някоя от програмите, заповядайте в нашите Бизнес центрове , където екип от подготвени специалисти ще съдействат в реализирането на проектите Ви.