Доброволен пенсионен фонд

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд (ДПФ) с лични вноски представлява една от най-добрите форми за дългосрочно спестяване в страната. То не е задължително, но Ви дава възможност да се погрижите сам за желания жизнен стандарт след пенсиониране.

В доброволен фонд може да спестява всяко лице, навършило 16г. Размерът на вноската, както и периодичността на осигуряване се определя от Вас и може да се променя по всяко време, без допълнителни условия и такси.

Вноските се натрупват във Ваша лична партида и се инвестират от пенсионното дружество, на което са поверени, като реализирания от управлението им доход се разпределя също върху средствата по Вашата сметка.

Осигуряването в доброволен фонд се стимулира от държавата, като ползвате данъчно облекчение за направените от Вас вноски в ДПФ в размер до 10% от годишната данъчна основа.

При нужда, Вие можете да изтеглите реализирания доход по Вашата сметка, без да дължите данъци за това. Можете да изтеглите и част или цялата натрупана по индивидуалната Ви партида сума, преди настъпване на осигурителен случай, като тогава ще Ви бъде удържана в полза на държавата данъчната преференция, ако сте ползвали такава.

Осигуряването в ДПФ Ви дава право на:

  • Лична пенсия за старост – може да бъде пожизнена или срочна;
  • Лична пенсия за инвалидност – при 50% или повече трайно намалена работоспособност;
  • Наследствена пенсия – изплаща се на посочено в договора ползващо лице или на наследник по закон на починал осигурен или пенсионер.

Ако желаете да спестявате в доброволен пенсионен фонд с лични вноски, Вашият работодател е длъжен да удържа осигурителната вноска и от трудовото Ви възнаграждение и да я превежда в избрания от Вас пенсионен фонд (чл. 233 от КСО), както и да изчислява размера на данъчната преференция, ако сте избрали да ползвате такава.

КЛИЕНТИТЕ НА ПОК „ДОВЕРИЕ“

В случай, че сте избрали да се осигурявате във фонд, управляван от ПОК „Доверие“, Вие ще имате следните предимства:

  • Разумно и ефективно управление на Вашите пари, в рамките на нормативно установените стриктни правила, като за това в какви класове активи, индустрии, валути и георгафско разположение на инвестициите, както и за реализирания доход от управлението на Вашите средства, можете да следите текущо на сайта на компанията;
  • Онлайн обслужване - разполагате с директен и сигурен достъп до информация за партидата Ви чрез електронния портал „Моето Доверие“, като достъпът се осъществява с парола или квалифициран електронен подпис.  Обща информация за предлаганите от банката, продукти на ПОК Доверие може да получите и от Център за обслужване на клиенти на Пощенска банка - *7224;
  • „Комплимент от Доверие“ – можете да се възползвате от преференции при закупуване на различни стоки и услуги, които партньори на ПОК „Доверие“, предоставят специално за клиентите на компанията. В това число влизат и банкови продукти, предоставени от Пощенска банка;
  • Разполагате с лесен достъп до високоспециализирани експерти по всички въпроси, свързани с пенсионно осигуряване, работещи в националната клонова мрежа на ПОК „Доверие“;
  • Имате възможност да се възползвате от по-ниски по размер такси от всяка вноска, при дългосрочно спестяване във фонд, управляван от ПОК „Доверие“
  • Имате възможност да използвате калкулаторите за осигуряване в доброволен фонд с лични или еднократни вноски, както и калкулаторите за определяне на възрастта за пенсиониране от УПФ на публичния сайт на ПОК „Доверие“, както и индивидуалния Ви пенсионен план в персоналния портал „Моето Доверие“.

Научете повече за Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ тук.

 

Индивидуалните партиди в универсалните, професионалните и доброволните пенсионни фондове се водят в лева и дялове. Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и се публикува на сайта на всяко пенсионно осигурително дружество и се обявява във всеки един негов офис. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на положителна доходност.