Универсален пенсионен фонд

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

Ако сте родени след 31.12.1959 г. и не сте избрали да се осигурявате само в държавното обществено осигуряване (ДОО), Вие подлежите на осигуряване за втора пожизнена пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ). Изборът на универсален фонд, в който да се осигурявате е личен, като в случай, че не сте избрали такъв, сте служебно разпределени на случаен принцип в един от деветте съществуващи фонда на пазара.

Вноската за УПФ е в размер от 5% от осигурителния Ви доход. Тя се превежда от Вашия работотадел в Националната агенция по приходи (НАП), едновременно с останалите дължими за Вас данъчно-осигурителни плащания. След това, НАП я прехвърля във Вашата индивидуална партида (сметка) в универсалния Ви фонд.

Осигуряването в универсален фонд се осъществява на капиталов принцип – вноските постъпват по Ваша сметка, те са Ваша собственост, инвестират се, а доходът от инвестиции се разпределя върху Вашите спестявания. Това е основната разлика с ДОО, което работи на разходо-покривен принцип, а това означава, че с Вашите вноски се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери, няма индивидуални партиди и парите преведени там не са Ваша собственост.

Наред с това, средствата по индивидуалната партида в универсален фонд се наследяват, според действащото в страната законодателство, а в случай на трайно намалена работоспособност от над 89.99%, осигуреното лице може да изтегли еднократно до 50% от натрупани по индивидуалната му партида пенсионни спестявания.

Вашите пенсионни спестявания в универсален фонд се инвестират в различни класове активи на българския и международен пазар, при умерено ниво на поетия риск, като целта на управлението им е да запази и увеличи покупателната способност на парите Ви във времето.

 

КЛИЕНТИТЕ НА ПОК „ДОВЕРИЕ“

В случай, че сте избрали да се осигурявате във фонд, управляван от ПОК „Доверие“, Вие ще имате следните предимства:  

  • Разумно и ефективно управление на Вашите пари, в рамките на нормативно установените стриктни правила, като за това в какви класове активи, индустрии, валути и георгафско разположение на инвестициите, както и за реализирания доход от управлението на Вашите средства, можете да следите текущо на сайта на компанията;
  • Онлайн обслужване - разполагате с директен и сигурен достъп до информация за партидата Ви чрез електронния портал „Моето Доверие“, като достъпът се осъществява с парола или квалифициран електронен подпис.  Обща информация за предлаганите банката, продукти на ПОК Доверие може да получите и от Център за обслужване на клиенти на Пощенска банка - *7224;
  • „Комплимент от Доверие“ – можете да се възползвате от преференции при закупуване на различни стоки и услуги, които партньори на ПОК „Доверие“, предоставят специално за клиентите на компанията. В това число влизат и банкови продукти, предоставени от Пощенска банка;
  • Разполагате с лесен достъп до високоспециализирани експерти по всички въпроси, свързани с пенсионно осигуряване, работещи в националната клонова мрежа на ПОК „Доверие“;
  • Имате възможност да се възползвате от по-ниски по размер такси от всяка вноска, при дългосрочно спестяване във фонд, управляван от ПОК „Доверие“
  • Имате възможност да използвате калкулаторите за осигуряване в доброволен фонд с лични или еднократни вноски, както и калкулаторите за определяне на възрастта за пенсиониране от УПФ на публичния сайт на ПОК „Доверие“, както и индивидуалния Ви пенсионен план в персоналния портал „Моето Доверие“.

  Научете повече за Универсален пенсионен фонд "Доверие" тук.

Индивидуалните партиди в универсалните, професионалните и доброволните  пенсионни фондове се водят в лева и дялове. Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и се публикува на сайта на всяко пенсионно осигурително дружество и се обявява във всеки един негов офис. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на положителна доходност.