С програма "Сподели и спечели“, създадена специално за нашите лоялни клиенти, можеш лесно да получиш атрактивни награди. За да се включиш в програмата е достатъчно да ползваш поне един кредитен продукт от Пощенска банка – кредитна карта, потребителски или жилищен кредит. Препоръчай същия продукт на свои познати и всеки от вас ще може да получи бонуси.

1.  Как работи програма "Сподели и спечели"?

 • Сподели

Ако ползваш кредитен продукт от Пощенска банка, сподели с познатите си за програмата и им препоръчай да кандидатстват за същия продукт в банката. За да участваш в програмата, е достатъчно да дадеш своя личен код "Сподели и спечели“ на познатите си, а те да го представят в момента на кандидатстване.

Научи личния си код "Сподели и спечели“ като се обадиш на 0700 18 555 / кратък номер *7224.

 • Спечели

При кандидатстване за кредитен продукт в офис на Банката твоят познат трябва да представи личния ти код "Сподели и спечели". В случай, че бъде одобрен от Банката, усвои кредитния продукт и изпълни условията по програмата, печелите и двамата.

 2.  Какви са наградите:*

 Препоръчан продукт         
 Ти печелиш
 Твоят познат печели  
Кредитна карта
25 лв.
25 лв. и БЕЗ ТАКСА за разглеждане на заявление
Потребителски кредит
до 50 лв.
до 50 лв.
Жилищен/ ипотечен кредит
до 150 лв.
до 150 лв.

Всички награди се изплащат до 3 месеца след изпълнение на условията по програмата, по предплатена карта Mastercard Prepaid (картата се издава безплатно, след сключване на Договор за издаване и обслужване на предплатена карта Mastercard Prepaid и е без такса за месечно обслужване).

3.  Умножи наградата си Х 5

Защо да не спечелиш повече от веднъж? Можеш да използваш личния си код до 5 пъти годишно. В рамките на всяка календарна година ще получаваш награди за първите петима познати, препоръчани от теб, които предоставят личния ти код при кандидатстване и усвоят кредитния продукт, за който са кандидатствали. Те също ще получат своята награда, посочена по-горе.

Пример:

 • В момента използваш потребителски кредит от Пощенска банка. За една календарна година препоръчваш на седем свои познати също да изтеглят потребителски кредит в банката;
 • Петима от познатите, на които си препоръчал потребителски кредит, кандидатстват като представят твоя личен код в офис на Банката.
 • Четирима от кандидатствалите ти познати са одобрени и са усволили потребителски кредит от Пощенска банка;
 • Ти автоматично ще получиш 4 награди до 50 лв. всяка = до 200 лв. общо, преведени по твоята карта MasterCard Prepaid;
 • След заплащане на поне една месечна вноска, всеки от четиримата ти познати, които са взели кредит по твоя препоръка автоматично ще получи до 50 лв., преведени по неговата карта MasterCard Prepaid.

* Кратки правила на програмата:

 • Препоръчващият клиент** може да се възползва от Програмата и да прави препоръки чрез своя личен код "Сподели и спечели" само в периода, в който ползва кредитен продукт от Пощенска банка. В случай, че кредитният продукт е изцяло погасен/кредитната карта е закрита/неактивна, или кредитният продукт е в просрочие, кредитополучателят не може да се възползва от програма "Сподели и спечели".
 • Препоръчващият клиент може да участва в програмата като препоръчва на свои познати само същия кредитен продукт, който ползва в момента.
 • В рамките на една календарна година препоръчващият клиент може да получи до пет броя награди, съгласно условията на програмата.
 • Препоръчаният клиент*** може да участва в програмата, в случай че към датата на кандидатстване не ползва в банката продукта, за който е получил препоръка. За да се възползва от програма "Сподели и спечели“, той следва да кандидатства в Банката за същия кредитен продукт, който ползва препоръчващият клиент. Всички искания за отпускане на ипотечен/ потребителски кредит и заявления за издаване на кредитна карта подлежат на одобрение от Банката.
 • Личният код “Сподели и спечели“  на препоръчващия клиент, задължително трябва да се  предостави от препоръчания клиент при кандидатстване в офис на Пощенска банка.
 • Всеки препоръчващ клиент и всеки препоръчан клиент трябва да има предварително издадена от банката предплатена карта MasterCard Prepaid, по която да получи наградата/ите си.
 • Ако препоръчаният клиент кандидатства за същия кредитен продукт чрез посредник (брокери, мобилни банкови консултанти и други партньори на Банката), то той не може да участва в програмата. В случай, че по едно и също Искане за кредитен продукт има едновременно използвани и личен код "Сподели и спечели", и препоръка от посредник, партньор на Банката или мобилен банков консултант, то програмата "Сподели и спечели" няма да бъде валидна за конкретното искане за кредитен продукт.
 • За да има право да получи награда препоръчващият клиент следва да са изпълнени следните условия:
  • При направена препоръка за кредитна карта, кредитната карта на препоръчващия клиент следва да е активна. Кредитната карта на препоръчания клиент следва да е активирана.
  • При направена препоръка за потребителски кредит, потребителският кредит на препоръчващия клиент следва да е първоначално/окончателно усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска. Потребителският кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално/окончателно усвоен.
  • При направена препоръка за жилищен/ипотечен кредит, жилищният/ипотечният кредит на препоръчващия клиент следва да е първоначално/ окончателно усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска. Жилищният/ипотечният кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално/ окончателно усвоен.   

Всички кредитни продукти на препоръчващия клиент в Банката, в т.ч. по револвиращ потребителски кредит под формата на кредитен лимит по кредитна карта, следва да са със статус редовен (без просрочия) към момента на получаване на наградата по програмата.

 • За да има право да получи награда, препоръчаният клиент следва да изпълни следните условия:
  • При използвана препоръка за нова кредитна карта, кредитната карта на препоръчания клиент следва да е активирана до 1 месец след одобрението  ѝ, и клиентът да е изразходвал чрез нея минимум 500 лева в период до 1  календарен месец след активирането ѝ.  Картата следва да е активна към датата на получаване на наградата по програмата.
  • При използвана препоръка за нов потребителски кредит, потребителския кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска.
  • При използвана препоръка за нов жилищен/ипотечен кредит, жилищният/ипотечният кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска.

Всички кредитни продукти на препоръчания клиент в Банката следва да са със статус редовен (без просрочия) към момента на получаване на наградата по програмата.

 * Пълните правила на програма "Сподели и спечели" са достъпни в раздел "Документи" по-долу.

** Препоръчващ клиент – настоящ индивидуален клиент на Пощенска банка, който ползва кредитен продукт от Банката и прави препоръка за същия кредитен продукт на свой познат.

*** Препоръчан клиент – клиент (нов или настоящ),  който кандидатства за кредитен продукт от Пощенска банка по препоръка на свой познат.