Разполагай с повече пари всеки месец с кредитна програма "Повече днес“. Сега имаш възможността сам да избереш най-изгодния и удобен начин, с който да обединиш кредитните си задължения и заплащаш една, по-ниска вноска чрез:

Изчисли с колко ще се увеличи разполагаемия ти доход

 

Защо да избереш новата ни кредитна програма "Повече днес“:

 • Възможност да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%*;
 • Обединяваш лесно задължения по кредитни карти, потребителски или ипотечни кредити в размер до 100 000 лв.;
 • Гъвкави параметри и индивидуални условия според нуждите и профила на всеки кредитоискател. 
 • Плащаш само една, по-ниска вноска, в една банка, на една дата;
 • Можеш да получиш допълнителна сума, която да използваш за своите планове;

Параметри за потребителски кредит:

 • Размер на кредита до 40 000лв.
 • Срок на кредита до 10 години.
 • Валута: лева/евро.
 • Лихва от 4.95% до 6.50%** променлива лихва при превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка

Параметри за ипотечен кредит:

 • Размер на кредита до 100 000 лв./50 000 евро***
 • Срок на кредита до 25 години***
 • Валута: лева/евро.
 • Лихва 4.45%** променлива лихва в лева/евро;
 • Без първоначални такси по кредита****;
 • Без разходи за вписване и учредяване на ипотеката****
 • Кредитът следва да е обезпечен с ипотека върху недвижим имот
   

Пример как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски или ипотечен кредит по Програма "Повече днес“. ͣ

ͣ Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друга финансова институция. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към м. септември 2017 г. ("Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по вид и икономически дейности“ и "Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към м. декември 2017 г. ("Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява, като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.

* Увеличението на разполагаемите доходи с до 50% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит, съгласно публикуваната примерна калкулация. При обединение на задълженията с ипотечен кредит, увеличението на разполагаемия доход може да надхвърли посочената стойност, съгласно публикуваната примерна калкулация.
** Предложението е валидно при подаване на заявление за нов потребителски или ипотечен кредит за обединение на задължения с превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка, разкрита по Пакетна програма и сключване на лична застраховка. Годишният лихвен процент по потребителски кредит и по кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот, е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва лихвения индекс: 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева, а за кредити в евро 6-месечен EURIBOR. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите своя индивидуална оферта, посетете най-близкия финансов център на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.Промоционални условия до 31.05.2018г.
*** Посочените условия за кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот, са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите
**** При подаване на искане за ипотечен кредит с цел обединение на задължения, кредитоискателят ползва следните условия: без такса за оценка на кредитоспособността, без такса за документален анализ на обезпечението, без такса за оценка на обезпечението. Като допълнителна преференция, при усвояване на кредита банката ще възстанови на кредитополучателя заплатените от него нотариални и държавни такси за учредяване на ипотеката. Възстановяването на разходите представлява преференция за лоялни клиенти, приложима в случай че кредитът се погасява редовно и съгласно погасителния план на кредита, през първите три, респ. пет години, считано от датата на първоначалното усвояване на кредита.

При потребителски кредит с размер 20 000 лв., срок 84 месеца и променлив годишен лихвен процент 6.50%, ползване на Пакет "I“ по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредити и превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма "Моето семейство“, с месечна такса 6.95 лв., такса за откриване 3 лв. и такса за разглеждане на искане за кредит в размер на 300 лв. ГПР е 9.75%, месечна вноска по кредит 296.99 лв., обща дължима сума 25 833,77 лв.
При ипотечен кредит за обединение на задължения с размер 20 000 лв., при финансиране до 70% от пазарната стойност на обезпечението, срок 180 месеца, брой вноски 180, променлив годишен лихвен процент в лева 4.45% при превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма "Моето семейство“, с такса за откриване 3 лв. и месечна такса 6.95 лв., такса за вписване на ипотеката (поема се от банката) в размер на 0,1% от сумата на кредита, ГПР е 5.26%, месечна вноска 153.69 лв., обща дължима сума 28 779,88 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.