Разполагай с повече пари всеки месец с кредитна програма "Повече днес“. Сега имаш възможността сам да избереш най-изгодния и удобен начин, с който да обединиш кредитните си задължения и заплащаш една, по-ниска вноска чрез:

Изчисли с колко ще се увеличи разполагаемия ти доход

 

Защо да избереш новата ни кредитна програма "Повече днес“:

 • Възможност да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%*;
 • Обединяваш лесно задължения по кредитни карти, потребителски или ипотечни кредити в размер до 100 000 лв.;
 • Гъвкави параметри и индивидуални условия според нуждите и профила на всеки кредитоискател. 
 • Плащаш само една, по-ниска вноска, в една банка, на една дата;
 • Можеш да получиш допълнителна сума, която да използваш за своите планове;

Параметри за потребителски кредит:

 • Размер на кредита до 40 000лв.
 • Срок на кредита до 10 години.
 • Валута: лева/евро.
 • Лихва от 4.95% до 6.50%** променлива лихва при превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка

Параметри за ипотечен кредит:

 • Размер на кредита до 100 000 лв./50 000 евро***
 • Срок на кредита до 25 години***
 • Валута: лева/евро.
 • Лихва 4.45%** променлива лихва в лева/евро;
 • Без първоначални такси по кредита****;
 • Без разходи за вписване и учредяване на ипотеката****
 • Кредитът следва да е обезпечен с ипотека върху недвижим имот
   

Пример как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски или ипотечен кредит по Програма "Повече днес“. ͣ

 

ͣ Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към м.  март 2018 г. („ Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към март 2018г.) “ и „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към м. март 2018 г. („Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.

* Увеличението на разполагаемите доходи с до 50% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит, съгласно публикуваната примерна калкулация. При обединение на задълженията с ипотечен кредит, увеличението на разполагаемия доход може да надхвърли посочената стойност, съгласно публикуваната примерна калкулация.
 ** Предложението е валидно при подаване на заявление за нов потребителски или ипотечен кредит за обединение на задължения с превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка, разкрита по Пакетна програма и сключване на лична застраховка.
Годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени и обезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени и обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.Промоционални условия до 15.08.2018г.


 *** Посочените условия за кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот, са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите
**** При подаване на искане за ипотечен кредит с цел обединение на задължения, кредитоискателят ползва следните условия: без такса за оценка на кредитоспособността, без такса за документален анализ на обезпечението, без такса за оценка на обезпечението.  кредита.

При потребителски кредит с размер 20 000 лв., срок 84 месеца и променлив годишен лихвен процент 6.50%, ползване на Пакет "I" по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредити и превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма "Моето семейство", с месечна такса 6.95 лв., такса за откриване 3 лв. и такса за разглеждане на искане за кредит в размер на 300 лв. ГПР е 9.75%, месечна вноска по кредит 296.99 лв., месечна застрахователна премия в размер на 16.33 лв., обща дължима сума 27 205.48 лв.

При ипотечен кредит за обединение на задължения с размер 20 000 лв., при финансиране до 70% от пазарната стойност на обезпечението, срок 180 месеца, брой вноски 180, променлив годишен лихвен процент в лева 4.45% при превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма "Моето семейство“, с такса за откриване 3 лв. и месечна такса 6.95 лв., такса за вписване на ипотеката (поема се от банката) в размер на 0,1% от сумата на кредита, ГПР е 5.26%, месечна вноска 153.69 лв., обща дължима сума 28 779,88 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.