Подай искане за кредит за обединение на задължения до 31.05.2019г. и се възползвай от промоционалните ни предложения¹.

Разполагай с повече пари всеки месец с кредитна програма "Повече днес“. Сега имаш възможността сам да избереш най-изгодния и удобен начин, с който да обединиш кредитните си задължения и заплащаш една, по-ниска вноска.

 

Изчисли с колко ще се увеличи разполагаемия ти доход

 

 

Защо да избереш новата ни кредитна програма "Повече днес“:

 • Възможност да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%²;
 • Обединяваш лесно задължения по кредитни карти, потребителски или ипотечни кредити в размер до 100 000 лв.;
 • Гъвкави параметри и индивидуални условия според нуждите и профила на всеки кредитоискател; 
 • Плащаш само една, по-ниска вноска, в една банка, на една дата;
 • Можеш да получиш допълнителна сума, която да използваш за своите планове.

Параметри за потребителски кредит:

 • Размер на кредита до 70 000лв.;
 • Срок на кредита до 10 години;
 • Валута: лева или евро;
 • Лихва от 4.95% до 6.50%³ променлив годишен лихвен процент при превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка.

Параметри за ипотечен кредит:

 • Размер на кредита до 100 000 лв./50 000 евро;
 • Срок на кредита до 25 години;
 • Валута: лева/евро;
 • Лихва от 4.25% до 5.45%³ променлив годишен лихвен процент при превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка;
 • Без първоначални такси по кредита⁵;
 • Възстановяване от банката на разходите за учредяване на ипотеката⁶;
 • Кредитът следва да е обезпечен с ипотека върху недвижим имот.
   

Пример как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения с потребителски или ипотечен кредит по Програма "Повече днес“⁷.

Клиент с месечен брутен доход от 1 119 лв. (нетен доход 868 лв.) и следните кредитни задължения:

 

¹ При подаване на заявление за нов потребителски кредит в лева за обединение на задължения по програма "Повече днес", в периода от 21.01.2019г. до 31.05.2019г., кредитоискателят ползва преференциални лихвени условия, в случай че отговаря на изискванията на банката. Пълна информация за приложимите условия виж тук.

² Увеличението на разполагаемите доходи с до 50% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит, съгласно публикуваната примерна калкулация. При обединение на задълженията с ипотечен кредит, увеличението на разполагаемия доход може да надхвърли посочената стойност, съгласно публикуваната примерна калкулация.


³ Предложението е валидно при подаване на заявление за нов потребителски или ипотечен кредит за обединение на задължения, с превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка, разкрита по Пакетна програма и сключване на лична застраховка. Годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени и обезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени и обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.


 Посочените условия за кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот, са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите


При подаване на искане за потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения по програма "Повече днес", кредитоискателят ползва следните условия: без такса за оценка на кредитоспособността, без такса за документален анализ на обезпечението, без такса за оценка на обезпечението.


 Като допълнителна преференция при усвояване на кредита, банката ще възстанови на кредитополучателя заплатените от него нотариални и държавни такси за учредяване на ипотека. Възстановяването на разходите представлява преференция за лоялни клиенти, приложима в случай, че кредитът се погасява редовно и съгласно погасителния план на кредита, за първите три, респ. пет години, считано от датата на първоначалното усвояване. При частично или пълно предсрочно погасяване на кредита през първите 3 г., считано от датата на първоначалното усвояване или при пълно предсрочно погасяване на кредита през първите 5 г., считано от датата на първоначалното усвояване, клиентът трябва да върне на Банката възстановените му от нея такси. При пълно или частично предсрочно погасяване на кредита след петата година, считано от датата на първоначалното усвояване, таксите не подлежат на връщане.

Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към м.  юни 2018 г. („ Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към юни 2018г.) “ и „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към м. юни 2018 г. („Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.

При потребителски кредит с размер 23 000 лв., срок 84 месеца и променлив годишен лихвен процент 6.50%, ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредити и превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма "Моето семейство", с месечна такса 6.95 лв., такса за откриване 3 лв. и такса за разглеждане на искане за кредит в размер на 400 лв. ГПР е 9.83%, месечна вноска по кредит 341.54 лв., месечна застрахователна премия в размер на 19.81 лв., обща дължима сума 31 339.86 лв.

При ипотечен кредит за обединение на задължения с размер 23 000 лв., при финансиране до 70% от пазарната стойност на обезпечението, срок 10 години, 120 бр. месечни вноски, променлив годишен лихвен процент в лева 4.45% при превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма "Моето семейство“, с такса за откриване 3 лв. и месечна такса 6.95 лв., такса за вписване на ипотеката (поема се от банката) в размер на 0,1% от сумата на кредита, ГПР е 5.21%, месечна вноска 241.02 лв., обща дължима сума 29 470.57 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество и сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.