ИнформацияПараметриТакси и комисиони
 
Промоция при кандидатстване до 31.08.2019:
Таксата за оценка на кредитоспособността се дължи на етап усвояване на кредита.
 
Такси и комисиони на Банката:
  • 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността;*
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на сметка по пакетна програма „Моето семейство“;
  • 6,95 лв. месечнa таксa за обслужване на разплащателна сметка по програма "Моето семейство", при превод на работна заплата;
  • 150 лв. такса за оценка на обезпечение – за апартамент;
  • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението;**
Други такси:
  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 последователни месечни вноски по кредита след изтичане на периода, през който кредитът се ползва под формата на овърдрафт.
*Таксата за оценка на кредитоспособността е 75 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 100 лв., а при доказани доходи от чужбина- 200 лв.
 
**Таксата за документален анализ на обезпечението, дължима за всеки от имотите, които ще служат за обезпечение по кредита, е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с повече от две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.