•          Валута: лева/ евро
  •          Размер на кредита: до 160 000 лева/ 80 000 евро
  •          Период на овърдрафт – от 1 до 5 години (определя се индивидуално);
  •          Период на погасяване – до 20 години, след изтичане на периода на овърдрафт;
  •          Финансиране до 50% от пазарната оценка на имота
  •          Допълнителна защита по кредита със застраховка „Живот“*
*Застрахователните пакети по застраховка „Живот“ се предлагат съгласно Общи условия и преддоговорна информация за групова застраховка на получателите на ипотечни кредити на „Юробанк България” АД, достъпни в офисите на Пощенска банка.
 
Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл.24, ал.2, т.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
 
Пример: За нов Ипотечен овърдрафт с размер 100 000 лв., за срок от 20 г., с период на овърдрафт 5г., при 4.15% променлив годишен лихвен процент, с превод на работна заплата по пакетна програма „Моето семейство“, с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв.месечна такса за обслужване на пакетната програма; с 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лева такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 157 446.91 лв. с 60 бр. мес. вноски през периода на овърдрафт в размер на 345,83 лева и 180 бр. мес. вноски през периода на погасяване в размер на 747,23 лв. ГПР е 4,40%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застраховка „Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.
 
Годишния лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук.
Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретните условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД.