Имате жилищен кредит? Искате да облекчите месечните си задължения, да плащате по-ниска вноска или да намалите срока на кредита си?

Възползвайте се от промоционалните условия на жилищен кредит за рефинансиране на други задължения от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г.:¹

  • от 2.90% до 3.45% променлив лихвен процент в лева;² 
  • Без първоначални такси по кредита;³
  • Възстановяване от банката на разходите за учредяване на ипотеката в размер до 2 000 лева;
  • До 30% допълнително финансиране за ремонт и подобрения на дома;
  • Срок на кредита до 20 години.
     

Очакваме Ви в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране.
 
 

 

Имате въпроси за този кредит? Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.
 

¹ Промоционалните условия са валидни при подаване на искане за жилищен кредит в лева за рефинансиране на други задължения над 100 000 лв. и срок до 20 години в периода 01.02.2019 г. - 28.02.2019 г. и на искане за усвояване на кредита, както и представяне на всички необходими документи за усвояването от кредитоискателя в срок до 30.04.2019 г., финансиране до 80% от пазарната стойност на обезпечението, при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по сметка в банката, открита по пакетна програма на банката, сключване на договор за застраховка "Живот" и в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи банката може да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе.
Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
 
² Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от  стойностите посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.


³ При подаване на искане за жилищен кредит в лева за рефинансиране на други задължения в периода 01.02.2019 г. - 28.02.2019 г. и без да са изпълнени останалите условия по бележка 1, кредитополучателят ползва следните промоционални условия: без такса за оценка на кредитоспособността (от 75 до 100 лв. при стандартни условия, съгласно Тарифата на банката), без такса за документален анализ на обезпечението (от 200 до 400 лв. на имот), без такса за оценка на обезпечението (150 лв. за апартамент).


При изпълнение на условията по бележка 1 и при усвояване на кредита, банката ще възстанови на кредитополучателя заплатените от него нотариални и държавни такси за учредяване на ипотека в размер до 2 000 лева. Възстановяването на разходите представлява преференция за лоялни клиенти, приложима в случай че кредитът се погасява редовно, съгласно погасителния план на кредита, през първите три, респ. пет години, считано от датата на първоначалното усвояване. При частично или пълно предсрочно погасяване на кредита през първите 3 г., считано от датата на първоначалното усвояване или при пълно предсрочно погасяване на кредита през първите 5г., считано от датата на първоначалното усвояване, клиентът трябва да върне на Банката възстановените му от нея такси.


Пример при жилищен кредит за рефинансиране на други задължения с размер 110 000 лв.: при 3,45% променлив годишен лихвен процент, за срок от 20 г., с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв. месечна такса за обслужване на пакетната програма, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 154 457.98 лв. с 240 броя мес. вноски, мес. вноска е 638.84 лв. ГПР е 3,64%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.