• Лихвени проценти в лева:* От 4.25% до 4.45 % фиксиран годишен лихвен  процент в лева за първите три години от срока на кредита при превод на работна заплата в банката **
   
 • Валута: лева;
   
 • Размер на кредита: до 100 000 лева;***
   
 • Финансиране: до 70% от пазарната стойност на имота;***
   
 • Срок: от 5 до 25 години;***
   
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.

Пример как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски кредит с ипотека по програма "Повече днес"****.

Клиент с месечен брутен доход от 1 107 лв. (нетен доход 859 лв.) и следните кредитни задължения, би намалил месечните си плащания с до 84%*****.

  

 * За първите три години от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент  от 4,25% до 4,45%, а  след третата година от срока на кредита се прилага променлив лихвен процент от 4,25% до 4,45% , в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента,  сумата и срока на кредита и стойността на обезпечението. Променливият годишен лихвен процент се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук.

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определеният лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД. 

 ** Посочените лихвени проценти са приложими при подаване на заявление за потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения по програма "Повече днес" в периода от 29.05.2019год. до 31.08.2019, при превод на работна заплата в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване ("Моето банкиране", "Моето Семейство", "Моето предимство", "Моят престиж" или "Супер Сметк@" ) и сключване на договор за застраховка "Живот".

*** Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т.1 от Закона за кредитите на недвижими имоти на потребителите.

 ****Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ („Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към март 2019г.“ и „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“ към април 2019г.). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към м. март 2019г. („Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.


При потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения с размер 20 000 лв., при финансиране до 70% от пазарната стойност на обезпечението, срок 10 години и 120 месечни вноски, 4.25% фиксиран лихвен процент за първите три години от срока на кредита и 4,25% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока на кредита, при превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма „Моето семейство“, с такса за откриване 3 лв. и месечна такса 6.95 лв., такса за вписване на ипотеката в размер на 0,1% от сумата на кредита, ГПР е 5. 10%, месечна вноска 207,66 лв., обща дължима сума 25 502,97 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет „Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

***** Увеличението на разполагаемите доходи с до 81% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит с ипотека, съгласно примерната калкулация по-горе.