Лихвени проценти в лева и евро:*
от 4,25% до 5,45%при превод на работна заплата в банката**
от 6.05% до 6.25%без превод на работна заплата в банката

  • Валута: лева/евро;
  • Размер на кредита: до 100 000 лева;***
  • Финансиране: до 70% от пазарната стойност на имота;***
  • Срок: от 5 до 25 години;***
  • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот. 

Пример как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски кредит с ипотека по програма "Повече днес". ****

Клиент с месечен брутен доход от 1 119 лв. (нетен доход 868 лв.) и следните кредитни задължения, би намалил месечните си плащания с до 81%:*****

  

 * Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се определя в зависимост процента на финансиране и срока на кредита и се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтен лихвен процент "ПРАЙМ" на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити в лева и евро. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент "ПРАЙМ", може да намерите тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

** Посочените лихвени проценти са приложими при подаване на заявления за потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения по програма "Повече днес" в посочения период, при превод на работна заплата в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване ("Моето банкиране", "Моето Семейство", "Моето предимство", "Моят престиж" или "Супер Сметк@") и сключване на договор за застраховка "Живот".

*** Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т.1 от Закона за кредитите на недвижими имоти на потребителите.

 ****Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друга кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към м. юни 2018 г. („Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по вид и икономически дейности“ и „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към м. юни 2018 г. („Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.


При потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения с размер 20 000 лв., при финансиране до 70% от пазарната стойност на обезпечението, срок 10 години и 120 месечни вноски, променлив годишен лихвен процент в лева 4.45% при превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма „Моето семейство“, с такса за откриване 3 лв. и месечна такса 6.95 лв., такса за вписване на ипотеката в размер на 0,1% от сумата на кредита, ГПР е 5.31%, месечна вноска 209.58 лв., обща дължима сума 25 735.76 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет „Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

***** Увеличението на разполагаемите доходи с до 81% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит с ипотека, съгласно примерната калкулация по-горе.