ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

Промоция при кандидатстване за нов жилищен кредит до 31.08.2019 г.*:

 • Таксата за оценка на кредитоспособността се дължи на етап усвояване на кредита.

Такси и комисиони на Банката:

 • 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността**;
 • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението***;
 • 150 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 6,95 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 


Промоция при кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения до 31.08.2019 г.*:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността**;
 • Без такса за документален анализ на обезпечението***;
 • Без такса за оценка на имот (150 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 6,95 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

*Посочените промоционални условия са валидни при подаване на искане за жилищен кредит в лева в периода 29.05.2019 г. – 31.08.2019 г.

**Съгласно тарифата на Банката таксата за оценка на кредитоспособността е 75 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 100 лв., а при доказани доходи от чужбина - 200 лв.


***Съгласно тарифата на Банката таксата е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.