• Размер на кредита: до 500 000 лева;
  • Срок: до 35 години за нов кредит/ до 20 г. при кредит за покриване на други задължения;
  • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота;
  • Флекси опция - възможност за гъвкаво погасяване на кредита.
     

Параметри на опция "Флекси":

  • Възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 200%  или пропускане плащането на вноска.
  • Валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.
  • Промяна (увеличение или намаляване) на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска - веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
  • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска. Контролната вноска се изчислява от Банката на базата на първоначалния размер и срок на кредита и на текущата стойност на приложимия по кредита лихвен процент.
  • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване.