•  Атрактивен лихвен процент от  4.50%¹
  •  Общ размер на кредита: от 10 000 до 70 000 лева
  •  Срок: от 6 до 120 месеца
  •  Валута: лева или евро
  •  Погасяване на равни (анюитетни) месечни вноски 
  •  Възможност за гратисен период² до 24 месеца, който покрива срока на обучението

 Кредитът е целеви, като сумата се превежда директно по сметка на избраното учебно заведение.

 ¹Лихвеният процент е от 4,50% до 7,90% в зависимост от наличието на превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма „Моето семейство“, „Моето предимство“ или „Моят престиж“ и/или сключена застраховка по застрахователна програма "Защита на плащанията" и в случай че отговаряте на изискванията на банката. За да получите своята индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.
Годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити, можете да видите на www.postbank.bg. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента.
При кредит с размер 30 000 лв., срок 60 месеца и променлив годишен лихвен процент 4.50% и превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма „Моето семейство“, с месечна такса 6.95 лв., такса за откриване 3 лв., ползване на застрахователен пакет „К“ по застрахователна програма " Защита на плащанията" и такса за разглеждане на искане за кредит в размер на 200 лв., ГПР е 5,36%, месечна вноска по кредит 599,56 лв., обща дължима сума 36 593,54 лв.

 ²По време на гратисния период, ако такъв е договорен, не се дължи плащане на главницата по кредита. През този период Кредитополучателят дължи месечни погасителни вноски, в размер на договорената лихва, начислена за съответния месечен период върху усвоената и непогасена част от главницата. Гратисният период не може да бъде удължаван.