Подай искане за нов потребителски кредит за обединение на задължения по програма "Повече днес" до 31.12.2018 г. и се възползвай от специалната ни оферта*.

  

Лихвени проценти в лева и евро:**                             
от 4,95% до 6,50%*при превод на заплата по сметка в банката**

 

Стандартни лихвени проценти в лева и евро:**                             
от 9,00% до 9,50%без превод на заплата по сметка в банката**

  • Максимален размер - до 70 000 лева
  • Максимален срок - до 10 години
  • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски

Намали месечните си плащания по потребителски кредит по програмата "Повече днес" и разполагай с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения.****

 

* Предложението е валидно при подаване на заявление за потребителски кредит за обединение на задължения по програма "Повече днес" в периода от 17.09.2018 г. до 31.12.2018 г., при превод на заплата по сметка в банката и сключена застраховка по програма "Защита на плащанията".

**Годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

При 6.50% променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на заплата по сметка разкрита в банката по  пакетна програма "Моето семейство", с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца, ползване на месечен пакет по застрахователна програма " Защита на плащанията" по потребителски кредит, с  включени такси и комисиони, описани в секция Такси и комисиони - общата дължима сума е 31 339.86 лв., месечната вноска е 341.54 лв., ГПР е 9,83%.

*** Превод на заплата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване ("Моето Банкиране“, "Моето семейство“, "Моето предимство“, "Моят престиж“ или "Супер сметк@").

**** Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към м. юни 2018 г. („ Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към юни 2018 г.) “ и „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към м. юни 2018 г. („Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.