• Лихва - 7.00% фиксирана за целия срок
  • Срок за изплащане – до 10 години, след изтичане на гратисния период
  • Валута – лева
  • Обезпечение – не се изисква
  • Гратисен период – от отпускане на кредита до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съответно една година от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата. По време на гратисния период кредитополучателя не дължи плащане по кредита
  • Размер на кредита: 
    • Кредит за заплащане на семестриални такси – размерът се формира на база на броя и размера на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен
    • Кредит за издръжка на дете – размерът се формира като сбор от семестриалните издръжки за броя семестри за оставащия срок на обучение на кредитополучателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната брутна работна заплата към момента на усвояване на конкретния транш от кредита, умножена по броя месеци от съответния семестър
  • Начин на погасяване – на равни (анюитетни) месечни вноски, след изтичане на гратисния период