ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

  • Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:

Искана сума в лева 

Tакса в лева

от 500 до 2 500 50
от 2 501 до 5 000100
от 5 001 до 10 000200
от 10 001 до 20 000300
от 20 001 до 40 000400
над 40 000по договаряне

  • До 100 лева отстъпка от таксата за разглеждане на искане за кредит**
  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: , или , вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

* Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при подаване на заявлението за кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - при усвояване на кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит,  се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начисляват 40 лева платими на датата на подаване на заявлението и 10 лева, платими на датата на усвояване на кредита.

** Клиентът заплаща пълната стойност на таксата за разглеждане на искане за кредит при усвояване на кредита. Преференцията се предоставя от банката чрез възстановяване на половината от сумата на платената такса, но не повече от 100 лева, при изпълнение на следните условия: 1. Клиентът сключва застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност" на закупения чрез предоставения кредит автомобил, от ЗАД "Булстард Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в офис на банката; 2. Застраховките следва да са сключени след датата на усвояване на кредита; 3. Клиентът предяви писмено искане за възстановяване на сумата по преференцията до 30 дни от датата на усвояване на кредита.

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.