Вземи овърдрафт по сметка за заплата СуперСметк@ и се възползвай от специалното ни предложение: 

0% ЛИХВА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 3 МЕСЕЦА ОТ ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ*  

Допълнителни средства при превод на заплата

Овърдрафтът е кредит, с предварително определен лимит, с който можете да си осигурите достъп до допълнителни средства, чрез разплащателна сметка, по която се превежда заплатата Ви. Одобреният лимит може да се използва многократно, изцяло или на части, както за теглене на суми в брой, така и за заплащане на стоки и услуги в търговски обекти чрез ПОС терминал. 

Предимства:

  • Денонощно разполагате с допълнителни парични средства, чрез дебитната си карта;
  • Многократно използвате кредитния лимит;
  • Заплащате лихва само върху усвоената сума на овърдрафта;
  • Възможност за автоматично подновяване при изтичане на първоначално договорения срок, без да посещавате офис на банката;
  • Допълнителна сигурност чрез програма "Защита на плащанията," която осигурява покритие на задълженията по овърдрафта при непредвидени житейски ситуации като продължителен болничен, инвалидизация, нежелана безработица или хоспитализация.**

 Документи за кандидатстване:

  • Mолба за потребителски овърдрафт (по образец)
  • Kопие от лична карта  

* Предложението е валидно при подаване на искане за нов овърдрафт, отпуснат по разплащателна сметка - Супер Сметк@. След изтичане на тримесечния период с 0% лихва, овърдрафтът започва да се олихвява съгласно индивидуалния договор на клиента.

Информация за условията за откриване и ползване на разплащателна сметка - Супер Сметк@ може да намерите тук, както и в най-близкия офис на Банката.

** Застрахователната програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към овърдрафти от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма Защита на плащанията за овърдрафти от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на банката.