Овърдрафт - ПРОМОЦИЯ

 

Промоция*: 0% лихва през първите 3 месеца от договора за кредит

Допълнителни средства при превод на заплата

Овърдрафтът е кредит, с предварително определен лимит, с който можете да си осигурите достъп до допълнителни средства, чрез разплащателна сметка, по която се превежда заплатата Ви. Одобреният лимит може да се използва многократно, изцяло или на части, както за теглене на суми в брой, така и за заплащане на стоки и услуги в търговски обекти чрез POS терминал.

 

Предимства:

  • Денонощно разполагате с допълнителни парични средства, посредством дебитната си карта
  • Многократно използвате кредитния лимит
  • Заплащате лихва само върху усвоената сума на овърдрафта
  • Възможност за автоматично подновяване при изтичане на първоначално договорения срок, без да посещавате офис на банката**
  • Възможност за допълнителна сигурност чрез програма "Защита на плащанията," която осигурява покритие на задълженията по овърдрафта при непредвидени житейски ситуации като продължителен болничен, инвалидизация, нежелана безработица или хоспитализация.***

 

Документи за кандидатстване:

Mолба за потребителски овърдрафт (по образец)
Kопие от лична карта 
 

_________________________________________________________________

* Предложението е валидно при подаване на искане на овърдрафт от 19.06.2017 до 31.08.2017. След изтичане на тримесечния период с 0% лихва, овърдрафта започва да се олихвява съгласно индивидуалния договор на клиента.

**Възможността за автоматично подновяване е валидна за новосключени или анексирани сделки след 04.01.2016 г., отговарящи на кредитните критерии на банката.

** Застрахователната програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към овърдрафти от Пощенска банка и не е необходимо условие за отпускане на финансирането. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма Защита на плащанията за овърдрафти от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки клон на банката.