ИнформацияХарактеристикиУсловия


  • Валута: евро/левове/щатски долар
  • Срок на депозита: 12 месеца
  • Без такса за теглене на сума по депозита на падеж 

Комбиниран продукт "СпестИнвест"
 Срочен депозитИнвестиция във взаимен фонд

Продукт в

BGN и EUR

Срок
Лихвен процент
Дял от общата сума
Фонд
Дял от общата сума
"СпестИнвест" 80/20
12 м.
0,40%
80%

Глобален нискорисков;
Глобален среднорисков; 
Глобален високорисков (само в EUR)

20%
"СпестИнвест" 70/30
12 м.
0,50%
70%
Глобален нискорисков;
Глобален среднорисков;
Глобален високорисков (само в EUR)
30%
"СпестИнвест" 50/50
12 м.
0,60 %
 
50%
 
Глобален нискорисков;
Глобален среднорисков;
Глобален високорисков (само в EUR)
 
50%
 

Комбиниран продукт "СпестИнвест"
 Срочен депозитИнвестиция във взаимен фонд

Продукт

USD

Срок
Лихвен процент
Дял от общата сума
Фонд
Дял от общата сума
"СпестИнвест" 80/20
12 м.
0,65%
80%
Фонд от фондове – Фокус социално отговорни инвестиции.

Балансирана комбинация (USD)
20%
 
"СпестИнвест" 70/30
12 м.
0,70 %
70%
Фонд от фондове – Фокус социално отговорни инвестиции.

Балансирана комбинация (USD)
30%
 
"СпестИнвест" 50/50
12 м.
0,90 %
50%
Фонд от фондове – Фокус социално отговорни инвестиции.

Балансирана комбинация (USD)
50% 

База за начисляване на лихвите: 360/360
Минимално салдо - 1 000 EUR/BGN/USD (за депозитната част - 800 EUR/BGN/USD при съотношение депозит/инвестиция във взаимен фонд, предлаган от Пощенска банка 80/20, 700 EUR/BGN/USD  при съотношение 70/30 и 500 EUR/BGN/USD при съотношение 50/50). Лихвените проценти по  депозит СпестИнвест са валидни за първия договорен срок, след което средствата по него ще се олихвяват при съответните условия и лихвени проценти за стандартен 12м депозит посочени в т.1.1 от Лихвения бюлетин