ИнформацияХарактеристики на депозитаИнвестиционен компонент

Инвестиционен компонент


STOXX Europe 600 Health Care* е индекс, който включва европейски фирми в сектора на здравеопазването.
 

Индексът е част от Групата на Германската фондова борса (Deutsche Boerse Group) и е един от  индикаторите за представянето на т.нар. суперсектори в европейската икономика. Конкретно STOXX Europe 600 Health Care индекс следи представянето на ключови компании в сектора на здравеопазването. 10-те върхови компонента** от индекса са компаниите Novartis, Roche HLDG P, Sanofi, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Novo Nordisk B, Shire,Fresenius, Actelion и Essilor International.
Информация относно стойностите на индекса STOXX Europe 600 Health Care с код SXDP може да бъде намерена на адрес www.stoxx.com

*Индексът е борсов индикатор, отчитащ движението в цените на акциите на определен брой компании, негови компоненти.
**Въз основа структурата на индекса към 01-и май 2017 г.
 

Инвестиционен компонент

 Формула за изчисляване на бонус лихва за срочен депозит INDEX, заедно с гарантирана главница (използвани са величините, посочени в таблицата по-горе):

 

* Допълнителната доходност (бонус лихва) е равна на удвоения размер на положителното процентно изменение на индекса STOXX Europe 600 Health Care за 36-месечния, съответно 60-месечния период на депозиране, изчислено като разлика между стойността на индекса на първоначалната дата 20.06.2017г. и на крайната дата за фиксиране на индекса - 16.06.2020г. за 36-месечния или съответно 15.06.2022г. за 60-месечния депозит. Съгласно договорената горна граница, максималната бонус лихва, независимо от стойността на изменението на индекса, може да е в размер до 10.60% за 36м СД "ИНДЕКС" или до 29.50% за 60м СД "ИНДЕКС" от общия размер на вложените средства за съответния период. Бонус лихва** се дължи за целия срок и се изплаща еднократно на падеж на СД "ИНДЕКС" само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса STOXX Europe 600 Health Care за периода на депозиране, съответно 36 или 60 месеца. Изплащането на допълнителния бонус не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите. Върху лихвите (основната и бонус лихва) съгласно българското законодателство се дължи данък върху доходите от лихви в законоустановения размер към датата на падеж.

Структуриран Депозит Индекс е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките(ЗГВБ).
 

Забележка: 

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към началната дата за фиксиране на индекса, 20.06.2017г., е 789.99    
Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към 29.12.2017г., е 728.02

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към 31.12.2018г., е 708.43