Масови плащания

Обработват се следните видове масови плащания:

 • Масово плащане тип кредитни преводи.
  Предназначение:
  За плащания между клиенти, които НЕ са разпоредители с бюджетни кредити и НЕ са администратори на публични вземания. Използва се за плащане на трудови възнаграждения, плащания към доставчици и др.
 • Масово плащане тип директни дебити.
  Предназначено е за плащания между клиенти, които НЕ са разпоредители с бюджетни кредити и НЕ са администратори на публични вземания. Използва се за иницииране на искане за директен дебит от клиенти на услуга и др.
 • Масово плащане тип плащания от/към бюджета.
  Предназначение:
  - за плащания към сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор, започващ с 8) - данъци, такси, глоби и др.
  - за плащания от сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор, започващ с 8)
  - за плащания от сметки на разпоредители с бюджетни кредити (сметки с идентификатор, започващ с 3), които НЕ се извършват чрез СЕБРА.
 • Масово плащане тип бюджетни платежни нареждания.
  Предназначение:
  - за плащания от бюджетни предприятия, включени в СЕБРА.


  Формат на входни файлове за масови плащания


Общи характеристики:

 • Файловете съдържат два типа записи:
  - един общ (заглавен) запис, съдържащ информация за тип на плащането, за инициатора на плащането, дата на съставяне, обща сума и др.
  - множество единични (елементарни) записи, съдържащи останалите необходими данни за съответните документи.
 • Всички полета на записа завършват със символа ";".
 • Общият брой на полетата (завършващи със символа ";") трябва да отговаря на предвидения брой полета в съответния формат на плащане.
 • Символът ";" се записва дори и в случаите, когато съответното поле е незадължително за попълване.
 • Всички задължителни полета следва да са попълнени с коректни данни съгласно предвидения формат.
 • За указване дължината на полетата са използвани следните означения:
  - n - максимален размер n на брой знака
  - n! - точно n на брой знака
  - n (m.k) - максимално n на брой знака, от тях m за цяла част и k след десетичната точка.
 • За указване типа на полетата са използвани следните означения:
  - N - цифрово поле
  - C - буквено-цифрово поле.
 • Допустими за използване са символите, които се поддържат от лицензираните платежни системи в страната.
 • Като десетичен разделител (в сумите) се използва символът "." (точка).
 • В полетата за попълване на суми е задължително попълването на десетичния разделител и на дробната част.