Стандартен срочен депозит

Стандартен срочен депозит - ако търсите улесненост и сигурност за Вашите средства

Предимства:

 • Фиксирани лихвени проценти за целия срок на депозита
 • Възможност за довнасяне по всяко време
 • Ниска минимална сума за откриване
 • Без такси за откриване, внасяне на суми и теглене на падеж 
 • Срок: 3, 6 и 12 месеца
 • Валута: левове, евро, щ.долари, англ. лири и шв. франкове
 • Минимална сума за откриване: 250 лева/ евро/ щ.долара/ англ.лири/ шв.франкове
 • Без такса за откриване
 • Без такса за внасяне на суми
 • Без такса за теглене на падеж
 • С възможност за довнасяне на суми по депозита по всяко време без ограничения в размера на внесената сума
 • Годишни лихвени проценти - лихвените проценти по стандартните срочни депозити са публикувани в Лихвения бюлетин на банката за физически лица
   
 • Дължимата лихва се изплаща в депозитната сметка в края на договорения срок на депозита или при неговото предсрочно прекратяване.
 • Предсрочно прекратяване се допуска по всяко време, като по депозита се начислява по-ниска от договорената лихва за периода от датата на откриване/автоматично подновяване до датата на предсрочно закриване според договорите за срочни депозити в левове, евро и щатски долари на Пощенска банка. Ако сметката се прекрати в гратисния период от 8 дни, считано от деня, следващ датата на откриване, не се начислява лихва.
 • На падеж депозитът се подновява автоматично за същия срок и се олихвява при съответните лихвени проценти за стандартен срочен депозит съгласно актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица.