Стандартен срочен депозит

Стандартен срочен депозит - ако търсите улесненост и сигурност за Вашите средства

Предимства:

 • Фиксирани лихвени проценти за целия срок на депозита
 • Възможност за довнасяне по всяко време
 • Ниска минимална сума за откриване
 • Без такси за откриване, внасяне на суми и теглене на падеж 
 • Срок: 3, 6 и 12 месеца
 • Валута: левове, евро, щ.долари, англ. лири и шв. франкове
 • Минимална сума за откриване: 250 лева/ евро/ щ.долара/ англ.лири/ шв.франкове
 • Без такса за откриване
 • Без такса за внасяне на суми
 • Без такса за теглене на падеж
 • С възможност за довнасяне на суми по депозита по всяко време без ограничения в размера на внесената сума
 • Годишни лихвени проценти - лихвените проценти по стандартните срочни депозити са публикувани в Лихвения бюлетин на банката за физически лица
   
 • Дължимата лихва се изплаща в депозитната сметка в края на договорения срок на депозита или при неговото предсрочно прекратяване.
 • Предсрочно прекратяване се допуска по всяко време, като по депозита се начислява по-ниска от договорената лихва за периода от датата на откриване/автоматично подновяване до датата на предсрочно закриване според договорите за срочни депозити в левове, евро и щатски долари на Пощенска банка. Ако сметката се прекрати в гратисния период от 8 дни, считано от деня, следващ датата на откриване, не се начислява лихва.
 • На падеж депозитът се подновява автоматично за същия срок и се олихвява при съответните лихвени проценти за стандартен срочен депозит съгласно актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица.

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) , регламентирано със закон.