Online срочен депозит

Открийте бързо, лесно и удобно "Online срочен депозит" от всяка точка на света, без да посещавате офис на банката.

Научете повече за процеса по откриване на онлайн срочен депозит тук.

Какви са предимствата на депозита?

 • Създавате и управлявате депозита онлайн – само с няколко лесни стъпки през Вашето интернет банкиране – e-postbank;
 • Ниска минимална сума за откриване - 100 BGN/EUR/USD;
 • Лихвен процент – по-висок от стандартни срочни депозити, открити в офис на банката;
 • Възможност за довнасяне по всяко време, без ограничение;
 • Без такси за откриване, внасяне на суми и теглене на падеж;
 • Ако желаете да откриете депозит във валута, в която нямате разплащателна или спестовна сметка,  можете да откриете такава онлайн.
   

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.
 

 

 • Срок –  3, 6 или 12 месеца;
 • Валута – BGN, EUR или USD;
 • Подновяване – с или без  автоматично подновяване;
 • При избор на "Online срочен депозит" без автоматично подновяване, на падеж депозираната сума заедно с изплатената лихва ще бъдат преведени по друга разплащателна/спестовна сметка в същата валута, с което депозитната сметка се закрива.
   

  BGN EUR USD
3 месеца 0.13% 0.13% 0.13%
6 месеца 0.15% 0.15% 0.15%
12 месеца 0.20% 0.20% 0.18%

Какво Ви е необходимо, за да откриете "Online срочен депозит"?

 • Да имате регистрация за платформата за интернет банкиране „e-Postbank“*;
 • Да имате валидно средство за електронно „подписване“ на документи – цифров сертификат издаден от банката или квалифициран електронен подпис (КЕП), с коeто да подпишете необходимите документи.

*Откриването на  "Online срочен депозит" е възможно за следните клиенти на банката: пълнолетни и дееспособни физически лица, които са с актуални данни в банковата система, имат поне един активен банков продукт и са регистрирани и ползват системата за Интернет банкиране - „е-Postbank”.

При  откриване на "Online срочен депозит" се сключва договор във формата на електронен документ при прилагане на съответните Общи условия на банката за откриване, водене и закриване на сметки за физически лица, както и при действащите тарифа и лихвен бюлетин.

Научете повече за процеса по откриване на онлайн срочен депозит тук.