Депозит "Активна валута"

Депозит "Активна валута"

Вече разполагате с депозит "Активна валута" - с него може да превалутирате средствата си по всяко време. Ако искате да промените валутата, не е нужно да закривате депозита си. Просто променете валутата на настоящия си депозит и спечелете сигурност за средствата си. 

НОВО: По депозити "Активна валута", открити или превалутирани във валута EUR, след 14 април 2020г., през срока на депозита се допуска довнасяне, без ограничения, както и теглене до размера на минималното салдо от 1 000 EUR. Тази опция не се предлага за Депозити "Активна валута", открити или превалутирани в BGN или USD.
  

Срок лева евро щ. долари
12 месеца 0.00% 0.00% 0.00%

 

 • Каква е минималната сума за откриване?

1 000 лева/ евро/ щ.долара 

 • Между колко валути може да се избере?

Български лев (BGN), Евро (ЕUR), Американски долар (USD)

 • Колко пъти може да се превалутира депозита?

Опцията за превалутиране на депозита може да се упражни многократно.

 • Може ли да се тегли и довнася преди падежа?

По депозити "Активна валута", открити или превалутирани във валута EUR, след 14 април 2020г., през срока на депозита се допуска довнасяне, без ограничения, както и теглене до размера на минималното салдо от 1 000 EUR. Тази опция не се предлага за Депозити "Активна валута", открити или превалутирани в BGN или USD.

 • Променят ли се срокът и лихвеният процент?

Депозитът може да бъде превалутиран многократно, като това не води до предсрочно прекратяване или промяна на срока на депозита. Превалутирането на главницата и начислената до момента лихва става по курс купува/продава на съответните валути, обявен от Банката към момента на упражняване на опцията. Банката продължава да начислява лихва по актуалния лихвен процент на депозит "Активна валута" в съответната валута, в която се превалутира, при запазване на първоначално договорения срок. Лихвеният процент след превалутиране е в сила до падежа на депозита или до следващо превалутиране. Лихва не се начислява единствено при предсрочно прекратяване на депозита.

 • Подновява ли се депозитът автоматично?

Да, на падеж депозитът се подновява автоматично, при съществуващите към момента на падежиране условия и лихвени проценти.

 • Защо да изберете този депозит?  
  • Имате възможност за многократно превалутиране на средствата без закриване на сметката и без такса
  • Запазвате фиксирана доходност на средствата си за целия период или до следващото превалутиране