Програма за безлихвено кредитиране

Програмата за безлихвено кредитиране

Програмата цели подпомагане на работещите българи, които изпитват временни финансови затруднения в резултат на икономическата ситуация, предизвикана от епидемията от COVID-19.

Програмата дава възможност за подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители, сезонни работници, които са преустановили дейността си.

Съгласно гаранционната рамка, приетата от Българска банка за развитие, максималният размер на кредита е 6 900 лева, като не е нужно осигуряването на обезпечение за отпускането му.

 

Изисквания към кандидатстващите на трудов договор:

 • Лицето е/ е било в неплатен отпуск заради Пандемията от COVID-19
 • Лицето е/ е било страна по трудово правоотношение общо 3 месеца в периода между 01.01.2020г. и датата на кандидатстване
 • За лицата са декларирани/платени дължимите осигуровки за трите месеца след 01.01.2020 г.
 • Лицата са се върнали на работа след прекратяването на неплатения отпуск, но към момента за кандидатстването за кредит и в периода на наложени Ограничителни противоепидемични мерки, не работят под никаква форма

Изисквания към самоосигуряващите се:

 • Прекъснали са дейността си като резултат от пандемията или
 • Лицето търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите му през съответно, избрано от него тримесечие от 2019 г. или от 2020 г.  
 • Ще възобнови /вече е възобновило упражняването на своята дейност

                                                                                                                         Виж още


 

 • Лихва - 0%
 • Срок за изплащане – до 5 години с включен гратисен период
 • Валута – лева
 • Обезпечение – не се изисква
 • Гратисен период – от 6 до 24 месеца, през които не се дължи плащане по кредита

 

Размер на кредита:

 • Кандидатите, отговарящи на условията, имат възможност да изтеглят сума до 6900 лева
 • Минимална сума на кредита е в размер на 2600 лева

Начин на погасяване:

 • На равни (анюитетни) месечни вноски, след изтичане на гратисния период
 • Възможност за предсрочно погасяване (пълно или частично) по всяко едно време, за което клиентът не дължи такси

Срок на програмата - за кредит по Програмата може да се кандидатства до 30.06.2021г.

 

Необходими документи за кандидатстване по Програмата:
 • Валиден документ за самоличност - лична карта
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор
 • Документ от работодател - служебна бележка или заповед, с който се установява неплатения отпуск
 • Документ удостоверяващ поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите му през съответно, избрано от него тримесечие от 2019 г. или от 2020 г. (за самоосигуряващи се лица)
 • Декларация за прекъсване на дейността (за самоосигуряващи се лица)
 • Документ за регистрация на лицето (за самоосигуряващи се лица)
 • Искане за кредит по образец на ББР - 1а, 1б или 1в
 • Подписано уведомление по образец на ББР за ползване на лични данни
 • Подписано приложение - Правила на програмата
 • Искане за кредит по образец на Пощенска банка

 

 

                                                                                                                         Виж още

                                                                                                                                                                                                


 Не се дължат такси, комисиони и неустойки, свързани с отпускането на кредита.