Уведомление до клиентите

Актуализация на стойността на референтен лихвен процент по жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс Софибор/Euribor

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, за промяна в стойностите на лихвените индекси 6-месечен СОФИБОР и 6-месечен EURIBOR, приложими по жилищно-ипотечни кредити, потребителски кредити и овърдрафти от Пощенска банка, както следва:

  • За кредити в лева на база 6-месечен СОФИБОР плюс фиксирана договорна надбавка, стойността на 6-месечния СОФИБОР се променя от 0.263% на 0.163%
  • За кредити в евро на база 6-месечен EURIBOR плюс фиксирана договорна надбавка, стойността на 6-месечния EURIBOR се променя от -0.273% на -0.271%

Посочените нови стойности на 6-месечен СОФИБОР са публикувани на 15.01.2018 г. от БНБ, съответно стойностите на 6-месечен EURIBOR, са публикувани на 15.01.2018 г. в информационните системи на Reuters и Bloomberg. Актуализацията се извършва съгласно методологията на „Юробанк България“ АД за определяне на референтен лихвен процент по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс СОФИБОР/EURIBOR. За кредити в лева на база 6-месечен СОФИБОР плюс фиксирана договорна надбавка- лихвените проценти се актуализират от банката два пъти в годината, съгласно котировките на 6 - месечния СОФИБОР, публикувани на посочените дати (15 януари и 15 юли) на интернет страницата на БНБ (http://www.bnb.bg). За кредити в евро на база 6-месечен EURIBOR плюс фиксирана договорна надбавка– лихвените проценти се актуализират от банката два пъти в годината, съгласно котировките на 6-месечния EURIBOR, публикувани на посочените дати (15 януари и 15 юли) в информационните системи на Reuters и Bloomberg. В случай, че за съответната дата няма публикувана такава стойност, ще се прилага последно публикуваната преди тази дата стойност на 6М СОФИБОР, съответно 6М EURIBOR.

Методологията на “Юробанк България“ АД за определяне на референтен лихвен процент по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс СОФИБОР/EURIBOR е публикувана на www.postbank.bg, и е приложима за жилищно-ипотечни кредити, потребителски кредити и овърдрафти, чиято лихва се определя от референтен лихвен процент на база 6-месечен СОФИБОР + фиксирана надбавка или на база 6-месечен EURIBOR + фиксирана надбавка, съгласно условията на договора за кредит.

Новите стойности на 6-месечния СОФИБОР и на 6-месечния EURIBOR ще се отразят върху годишния променлив лихвен процент за съществуващи кредити, чиято лихва се определя на база на тези индекси, поетапно по падежни дати от 16-ти февруари 2018 г.

С уважение,
Екипът на Пощенска банка