Уведомление

Считано от 1 юли 2018 г. БНБ преустановява изчисляването и публикуването на индекса СОФИБОР (SOFIBOR), който представлява бенчмарк по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите от инвестиционни фондове (по-долу за краткост “Регламент (ЕС) 2016/1011“).

Тази промяна налага банките, които до момента са използвали СОФИБОР за определяне на лихвите по кредитите в лева, да предприемат мерките за заместване на СОФИБОР по изготвените планове за действие, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/1011.

Още от 2013-а година Пощенска банка разработва и прилага свой референтен лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити, който изцяло отговаря на изискванията на приложимото законодателство. ПРАЙМ се изчислява в съответствие със законовите изисквания за ясна и точна изчислителна процедура, съдържаща формула, и въз основа на компоненти, представляващи индикатори, публикувани от БНБ.

В съответствие с предвиденото в своя План за действие, считано от 2 юли 2018 г. Пощенска банка ще замени лихвения индекс СОФИБОР с референтния лихвен процент ПРАЙМ. Планираното заместване на СОФИБОР с ПРАЙМ:

- Няма по никакъв начин да рефлектира върху лихвата по договорите за кредит на клиентите, без значение дали са граждани или фирми. За целта, за всеки кредит, при който променливият лихвен процент се определя въз основа на лихвения индекс СОФИБОР, Банката въвежда индивидуален компонент за осигуряване на еквивалентност между СОФИБОР и ПРАЙМ.

- Не налага преподписване на договори за кредит.

Методологиите за изчисление на ПРАЙМ за различните сегменти (потребителски и жилищно-ипотечни кредити и за бизнес клиенти) са публикувани на уеб-страницата на банката www.postbank.bg.

Въз основа на изготвения и публикуван План относно действията, в случай на съществена промяна или прекратяване изготвянето на бенчмарк, използван от банката и в съответствие с изискванията на Закона за кредитните институции, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и Закона за потребителския кредит, „Юробанк България“ АД ще предприеме следните конкретни мерки по отношение на кредитите, при които се ползва СОФИБОР за определяне на променливия лихвен процент:

1. По отношение на договорите за кредит, сключени с потребители, при които променливият лихвен процент се определя въз основа на лихвения индекс СОФИБОР, като заместител на СОФИБОР, считано от 2 юли 2018 г. Банката ще прилага Референтен лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити (съответно ПРАЙМ за необезпечени кредити в лева и ПРАЙМ за обезпечени кредити в лева) на „Юробанк България“ АД, който се определя от Комитета по управление на активите и пасивите на банката - ALCO (Assets and Liabilities Committee), съгласно методология, публикувана на интернет страницата на банката www.postbank.bg („Методология“). Методологията за ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити ще бъде приложима за съответния договор от момента на заместване на индекса СОФИБОР.

При заместването на СОФИБОР с ПРАЙМ, приложимият по договора годишен лихвен процент няма да се промени. За целта, за всеки кредит, при който променливият лихвен процент се определя въз основа на лихвения индекс СОФИБОР, Банката въвежда индивидуален компонент за осигуряване на еквивалентност между СОФИБОР и ПРАЙМ.

До края на срока на съответния договор за кредит, лихвеният процент по кредита ще се актуализира съобразно промените в стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ. В случай че, съгласно Методологията на ПРАЙМ, е налице основание за такава промяна, новата актуална стойност, както и датата на влизането й в сила, се обявяват на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, като обявление за промяната се поставя и на видно място в офисите на Банката, с указание за датата на влизане в сила на новата стойност на ПРАЙМ.

В случай че по съответния договор за кредит, при който променливият лихвен процент се определя въз основа на лихвения индекс СОФИБОР, към 2 юли 2018 г. се прилага период на фиксиран лихвен процент, актуалната стойност на референтния лихвен процент ПРАЙМ ще се прилага след изтичането на този период по кредита.

2. По отношение на договорите за кредит с лица, които не са потребители, при които променливият лихвен процент се определя въз основа на лихвения индекс СОФИБОР, като заместител на СОФИБОР, считано от 2 юли 2018 г. Банката ще прилага Референтен лихвен процент ПРАЙМ за Бизнес клиенти в лева на „Юробанк България“ АД, който се определя от Комитета по управление на активите и пасивите на банката - ALCO (Assets and Liabilities Committee), съгласно методология, публикувана на интернет сайта на банката www.postbank.bg („Методология“). Методологията за ПРАЙМ за Бизнес клиенти ще бъде приложима за съответния договор от момента на заместване на индекса СОФИБОР.

При заместването на СОФИБОР с ПРАЙМ за Бизнес клиенти, приложимият по договора годишен лихвен процент няма да се промени. За целта, за всеки кредит, при който променливият лихвен процент се определя въз основа на лихвения индекс СОФИБОР, Банката въвежда индивидуален компонент за осигуряване на еквивалентност между СОФИБОР и ПРАЙМ за Бизнес клиенти.

До края на срока на съответния договор за кредит, лихвеният процент по кредита ще се актуализира съобразно промените в стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ за Бизнес клиенти. В случай че, съгласно Методологията на ПРАЙМ за Бизнес клиенти, е налице основание за такава промяна, новата актуална стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти, както и датата, на влизането й в сила, се обявяват на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, като обявление за промяната се поставя и на видно място в офисите на Банката, с указание за датата на влизане в сила на новата стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти.

При всяко публикуване на нова актуална стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти, Банката извършва съответна актуализация на годишния лихвен процент по кредита, като новата приложима стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти се ползва за определяне на лихвения процент по кредита, считано от датата, следваща първата падежна дата на лихвено плащане или месечна погасителна вноска по кредита, след датата на влизане в сила на новата стойност на ПРАЙМ Бизнес клиенти.