Уведомление до клиентите

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 27.03.2018 г. Юробанк България понижава стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити за малък бизнес, както следва: референтният лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити за малък бизнес в EUR се намалява с 60 базисни точки - от 2.65% на 2.05%. ПРАЙМ БМБ в лева остава без промяна, със стойност 2.40%.

Промяната се извършва съгласно Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити малък бизнес на „Юробанк България“ АД, публикуванa на www.postbank.bg, и е приложима за кредити за малък бизнес, чиято лихва се определя на база на референтния лихвен процент ПРАЙМ БМБ, съгласно условията на съответния договор за кредит.

Новите стойности ПРАЙМ БМБ ще се отразят върху годишния променлив лихвен процент за съществуващи кредити, чиято лихва се определя на база на този индекс, поетапно по падежни дати, след 27 март 2018 г.

С уважение, Юробанк България АД (Пощенска банка)