НОВО! Програма Welcome

Даваме криле на мечтите ти!

 

До 31 август заяви нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard Premium1 към потребителски или жилищен кредит по програма “WELCOME” със специални условия:

  • Без лихва за първите 6 месеца 2
  • Без годишна такса за първата година, ако с картата са направени трансакции за минимум 3000 лв. през първите 6 месеца 3
  • Без такса за разглеждане на заявлението за кредитна карта

Може да се възползваш от промоционалната кампания по програма програма “WELCOME”  в периода от 1 юни до 31 август 2023 г.

 

Научи повече за условията на програма “WELCOME” за потребителски кредити тук и за жилищни кредити тук.

 

1 Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощенска банка в периода от 1 юни до 31 август 2023 г. Предложението важи и за клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлагани от Банката пакетни програми. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe и Mastercard Business.

2 Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считането от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисионни, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта. 

3 Банката не начислява годишна такса за обслужване на кредитната карта за първата година от издаването  ѝ , в случай че картодържателят извърши трансакции с картата (покупки и теглене на пари в брой) на обща минимална стойност 3 000 лева през първите шест месеца от издаването ѝ.